Klauzula specjalnego interesu zabezpieczająca ładunek

(Last Updated On: 23 stycznia, 2015)
5/5 - (2 votes)

klauzula specjalnego interesu-

Jak w szczególny sposób zabezpieczyć się na wypadek uszkodzenia bądź zaginięcia ładunku?

Co to właściwie jest klauzula specjalnego interesu i jakie może mieć skutki dla przewoźnika, jeśli została wpisana w liście przewozowym?

Odpowiedzialność przewoźnika w przypadku uszkodzenia lub zaginięcia przewożonego ładunku określają zasady zwarte w konwencji CMR, a szczegółowo w artykułach 23, 24 i 25. Poniżej przytaczamy artykuł 23, który określa wysokość odszkodowania, jakie przewoźnik powinien wypłacić stronie listu przewozowego w przypadku opóźnienia w dostawie, uszkodzenia czy zagubienia ładunku.

Artykuł 23.

  1. Jeżeli na podstawie postanowień niniejszej Konwencji przewoźnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru, odszkodowanie to oblicza się według wartości towaru w miejscu i w okresie przyjęcia go do przewozu.
  2. Wartość towaru określa się według ceny giełdowej lub w razie jej braku według bieżącej ceny rynkowej, a w braku jednej i drugiej ? według zwykłej wartości towarów tego samego rodzaju i jakości.
  3. Odszkodowanie nie może jednak przekraczać 25 franków za kilogram brakującej wagi brutto. Za frank uważa się złoty frank wagi 10/31 grama złota o próbie 0,900.
  4. Oprócz tego zwraca się przewoźne, cło i inne wydatki poniesione w związku z przewozem towaru, w całości w razie całkowitego zaginięcia i proporcjonalnie w razie częściowego zaginięcia; inne odszkodowania nie należą się.
  5. W razie opóźnienia dostawy, jeżeli osoba uprawniona udowodni, że wynikła stąd dla niej szkoda, przewoźnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie, które nie może przewyższyć kwoty przewoźnego.
  6. Wyższego odszkodowania można żądać jedynie w przypadku zadeklarowania wartości towaru lub zadeklarowania specjalnego interesu w jego dostawie, zgodnie z artykułami 24 i 26.

W przypadku, kiedy nadawca chce w sposób szczególny zabezpieczyć się na wypadek uszkodzenia bądź zaginięcia ładunku może posłużyć się tak zwaną klauzulą specjalnego interesu. Wpisuje się stosowny zapis w rubryce nr 19 w liście przewozowym, która dotyczy postanowień specjalnych. Wpisana klauzula sprawia, że w razie opóźnienia i powstania jakiejkolwiek szkody można dochodzić aż do ko kwoty zdeklarowanej. Wówczas to przewoźnik musi liczyć się z tym, że nie zapłaci odszkodowania jedynie w wysokości przewoźnego, może ono być znacznie wyższe. Poprzez wpisanie klauzuli specjalnego interesu strony listu przewozowego mogą dochodzić wypłacenia odszkodowania aż do wysokością zdeklarowanej kwoty. W związku z czym ta strona, która poniosła szkodę, ma prawo występując o wypłatę odszkodowania ująć wszystkie straty wynikające z opóźnienia, chociażby koszty utylizacji zepsutego towaru oraz utracone korzyści, np. sprzedaż ładunku po niższej cenie wynikającej z krótszego terminu jego przydatności. Oczywiście w każdym przypadku przewoźnik ma prawo zwolnić się od odpowiedzialności, jeśli tylko wykaże, że opóźnienie czy uszkodzenie ładunku nastąpiło w sytuacji, której nie był w stanie uniknąć i jej zapobiec, jak chociażby nagłe pogorszenie warunków pogodowych, strajk służb granicznych czy celnych, rozruchy, wypadek, itp.

Warto aby przewoźnik przeczytał wszystkie warunki zawarte w liście przewozowym, zwłaszcza w momencie, kiedy przewożony towar jest wartościowy bądź szybko ulega zepsuciu. Przewoźnik musi mieć świadomość, jaka odpowiedzialność finansowa ciąży na nim w przypadku opóźnienia w dostawie, uszkodzenia czy zagubienia choćby częściowego ładunku. Trzeba liczyć się z tym, że nie zawsze jest to jedynie odszkodowanie w wysokości przewoźnego.