Co to jest deklaracja INTRASTAT

(Last Updated On: )
Oceń nas

deklaracja-autostradaDEKLARACJA INTRASTAT

Co to jest system Intrastat i skąd się wziął? System Intrastat, system statystyki obrotu towarem,  to nic innego jak zbieranie informacji na temat handlu pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na podstawie danych pobieranych bezpośrednio od dostawców jak i odbiorców towarów.  Jest on spójny na terenie Unii i zaczął obowiązywać na jej terenie od stycznia 1993roku. Ponieważ w wyniku utworzenia Unii, a tym samym zniesienia granic celnych, zniknął dotychczasowy dokument odprawy celnej- SAD, pojawiła się konieczność wprowadzenia nowego systemu. Z racji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, dokument SAD zastąpiła właśnie deklaracja Intrastat.

Kto musi złożyć deklarację Intrastat? Obowiązek zgłaszania do systemu Intrastat towarów mają nie tylko osoby fizyczne i prawne, ale również te organizacje, które prowadzą wymianę towarów między krajami UE, a nie mają osobowości prawnej. Również wszystkie podmioty, które są płatnikami VAT, nawet jeśli dostarczają towar osobie prywatnej, zobowiązane są taką deklarację złożyć. Od złożenia deklaracji zwolnione są jednak te osoby fizyczne, które nie są płatnikami VAT.

Próg podstawowy i próg szczegółowy. Z obowiązku zgłaszania do systemu Intrastat, mogą zostać zwolnione również te podmioty, których roczna wartość obrotów jest niższa od tzw. progu podstawowego. Po przekroczeniu wartości progowej, deklarację należy przesłać. Jeśli próg podstawowy zostanie przekroczony ale jednocześnie nie zostanie przekroczony kolejny – próg szczegółowy, wówczas podmiot nie musi deklarować wartości statystycznych czy rodzajów transportu. Natomiast w przypadku kiedy wielkość obrotów przekroczy próg szczegółowy, wówczas złożenie deklaracji wraz ze wszystkimi zmiennymi jest konieczne.

Do kiedy i w jaki sposób składać deklarację Intrastat? Podstawowym terminem, dotyczącym Polski, do składania deklaracji jest miesiąc kalendarzowy, w którym faktycznie nastąpił przepływ towaru. Transakcje wieloetapowe, czyli np.: prenumerata czasopism, są zgłaszane do systemu dopiero w momencie dostarczenia ostatniej części wysyłki.

Podstawową formą złożenia deklaracji jest forma elektroniczna. W uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym poinformowaniu urzędu celnego, taką deklarację można złożyć w formie pisemnej. Papierowa forma deklaracji to jeden arkusz odpowiedniego formularza: deklaracja Intrastat -przywóz lub -wywóz.  Natomiast zgłoszenie elektroniczne wymaga uprzednio dokonania rejestracji w PDR oraz uzyskania kodu identyfikacyjnego (loginu, hasła, klucza) koniecznego do bezpiecznej transmisji danych.

Odpowiedni dokument należy złożyć najpóźniej do dziesiątego dnia , następującego po okresie sprawozdawczym. Można również dokonać zgłoszeń częściowych, jednak ostatnia część nie może być zgłoszona później niż przed dziesiątym dniem miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

W przypadku niedotrzymania terminów, podmiot otrzyma upomnienie, a w przypadku informacji o błędnym wypełnieniu deklaracji, zobowiązany jest do jej poprawienia.