Regulacja prawne dotyczące kabotażu we Francji

(Last Updated On: )
4.7/5 - (4 votes)

france

Kabotaż we Francji

[themify_box style=”red ” ]Uwaga, najnowsze zmiany na 2016r. znajdziesz klikając tutaj[/themify_box]

Od kilku dni wiele mówi się o stawce minimalnej we Francji dla zagranicznych kierowców ciężarówek. Nowa ustawa podlega jeszcze procesowi legislacyjnemu, jednak przepisy mogą wejść w życie już niebawem. Oznacza to, że polscy przewoźnicy prowadzący tam operacje transportowe (szczególnie kabotaż) będą musieli objąć swoich pracowników minimalnym wynagrodzeniem w wysokości 9,60 euro brutto za godzinę. W związku z tym, że Francja znajduje się w samym centrum europejskiej sieci przewozu towarów właśnie kabotaż drogowy stanowi tam kluczową rolę dla międzynarodowych firm transportowych. Jakie jeszcze przepisy regulują ten rodzaj przewozów we Francji?

 

Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku transportu towarów

Przewozy kabotażowe przyczyniają się do zoptymalizowania transportów i zminimalizowania pustych przebiegów. Rząd Francuski w 2009 roku wdrożył dyspozycje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustalające wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku transportu towarów drogą lądową. W ten sposób otworzył swój rynek dla zagranicznych przewoźników. Jednocześnie w celu zapewnienia zdrowej konkurencji strona francuska podjęła decyzję o ściślejszej reglamentacji działalności kabotażowej, wykonywanej przez przedsiębiorstwa niezarejestrowane na terytorium jej państwa oraz o nasileniu kontroli w tym zakresie i wzmocnieniu obowiązujących sankcji. Regulują to odrębne przepisy prawa francuskiego w zakresie usług kabotażowych w transporcie towarów.

 

Warunki wykonywania kabotażu na terytorium Francji

Kabotaż na terytorium Francji mogą wykonywać kraje Unii Europejskiej, których przewoźnicy mają prawo do wykonywania ograniczonej działalności kabotażowej na terytorium Francji oraz kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), których przewoźnicy mają prawo do wykonywania ograniczonej działalności kabotażowej na terytorium Francji. Celem wybranej dyspozycji jest zezwolenie na kabotaż jako kontynuacja transportu międzynarodowego aby uniknąć pustych przejazdów.

Gdy przeznaczeniem operacji przewozu międzynarodowego jest terytorium Francji, kabotaż jest dozwolony po całkowitym wyładunku towarów będących przedmiotem tego przewozu i w granicach trzech operacji odpowiadających trzem listom przewozowym. Co najważniejsze te trzy operacje kabotażu muszą zostać zakończone w ciągu siedmiu dni od wyładowania ładunku międzynarodowego. Operacja kabotażu musi zostać wykonana przy użyciu tej samej ciężarówki lub tego samego ciągnika drogowego w przypadku grupy pojazdów, które zostały wykorzystane wcześniej do przewozu międzynarodowego.

W przypadku, gdy Francja jest krajem tranzytowym w transporcie międzynarodowym (przeznaczeniem operacji przewozu międzynarodowego nie jest terytorium Francji), dozwolona jest tylko jedna operacja kabotażu w ciągu maksymalnie trzech dni, licząc od wjazdu pojazdu

na pusto do Francji. Musi się ona zakończyć w ciągu siedmiu dni od rozładowania towarów, które stanowiły przedmiot operacji transportu międzynarodowego.

Uwaga!!! Kabotaż to działalność czasowa. Jeśli przewoźnik chce prowadzić na terytorium Francji działalność transportu wewnętrznego w sposób częsty, ciągły lub regularny, musi on zarejestrować swoją działalność we Francji oraz uzyskać licencję europejską wydaną przez władze francuskie.

 

Wymagane dokumenty i sankcje za łamanie przepisów

  • Kierowca wykonujący kabotaż we Francji musi posiadać CMR (międzynarodowy list przewozowy), dotyczący operacji transportu międzynarodowego oraz listy przewozowe każdej zrealizowanej operacji kabotażu. W dokumentach tych musi zostać zawarta informacja określająca datę wyładunku towarów i numer rejestracyjny pojazdu, który wykonał operację przewozową, nazwę, adres i podpis nadawcy, nazwę, adres i podpis przewoźnika, nazwę i adres odbiorcy, nazwę określającą charakter rzeczy oraz metodę pakowania, masę brutto rzeczy lub ich ilość określoną w inny sposób. Ustawodawca wymaga także kopii licencji europejskiej (nie dotyczy pojazdów o DMC do 3,5 tony), prawa jazdy, świadectwa kierowcy itp. Brak obowiązujących dokumentów lub przedstawienie dokumentów niekompletnych podlega grzywnie do1500 euro.
  • Działalność kabotażu drogowego towarów podlega kontroli również na podstawie danych z tachografu oraz danych dotyczących ładunku (sprawdzenie przestrzeni ładunkowej). Jeśli podczas kontroli stwierdzone zostanie łamanie przepisów regulujących kabotaż, pojazd zostanie unieruchomiony do momentu zaprzestania naruszania prawa, a przedsiębiorca zostanie ukarany grzywną w wysokości 15000 euro.
  • Jeśli kabotaż na terenie Francji wykonuje przewoźnik z kraju, który nie ma prawa do wykonywania tego rodzaju operacji, podlega on każe jednego roku więzienia.
  • Zleceniodawca, zamawiający u przedsiębiorcy transportowego operację kabotażową, musi upewnić się, że przewoźnik nie wykonuje dla niego więcej niż trzy operacje kabotażu w okresie siedmiu dni. Wszelkie dokumenty związane z wykonaną operacją przewozu muszą być przechowywane u zleceniodawcy przez dwa lata. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara do 15000 euro.

 

Francuska stawka minimalna a sprawa polska

Ilość przewozów kabotażowych we Francji, wykonywanych przez polskich przewoźników, wyraźnie rosła na przestrzeni ostatnich lat. Liczba ta może jednak zostać znacznie ograniczona po planowanym przez Francję objęciu zagranicznych kierowców francuską stawką minimalną. Mimo tego, że działania Francji są sprzeczne z fundamentalnymi zasadami jednolitego rynku transportu europejskiego, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że już niebawem wejdą one w życie. Nowe przepisy mogą spowodować negatywne konsekwencje dla całej polskiej branży transportowej,

 

Podsumowując

Na terenie Francji obowiązują ogólne zasady wykonywania kabotażu, jednolite dla wszystkich państw UE oraz francuskie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne przyjmującego państwa członkowskiego (w tym przepisy planowanej legislacji francuskiej w odniesieniu do płacy minimalnej dla kierowców innych państw realizujących na terytorium francuskim przewozy międzynarodowe lub kabotaż). Podejmując się zatem działalności przewozowej w zakresie operacji kabotażowych, należy pamiętać o wymogach prawa i dołożyć wszelkich starań, aby przepisy te były spełnione. Czy polscy przewoźnicy poradzą sobie z nowym prawem we Francji pokaże czas.

Informacja za: Ministerstwo Ekologii, Energii, Trwałego rozwoju i Morza www.developpement-durable.gouv.fr, www.zmpd.pl

Zapisz

Zapisz

Zapisz