Dokumentacja potwierdzająca dostęp przedsiębiorstwa do rynku przewozowego

(Last Updated On: )
4/5 - (6 votes)

Jakie są wymagania aby uzyskać stosowne zezwolenia i licencje, gdzie można się o nie ubiegać i ile kosztuje ich wydanie?

Do wykonywania transportu drogowego potrzebnych jest szereg dokumentów. Przedsiębiorcy transportowi muszą mieć przede wszystkim zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które w 2013 r. zastąpiło licencję na przewóz krajowy rzeczy. Jeśli wykonują oni transport międzynarodowy, to oprócz zezwolenia potrzebna jest również licencja wspólnotowa. Kierowca podczas wykonywania przewozów musi posiadać przy sobie wszelkie niezbędne dokumenty związane z działalnością transportową przedsiębiorstwa.

dokumenty i pozwolenia na transport

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 15 sierpnia 2013 r. podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest wydawane bezterminowo przez starostwo właściwe dla siedziby przedsiębiorcy (zgodnie ze wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS) oraz przez Główny Inspektor Transportu Drogowego (jeśli przewoźnik ubiega się o licencję wspólnotową i nie występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika przez starostę). Aby je uzyskać przedsiębiorca musi spełnić wymagania określone w ww. rozporządzeniu tj. posiadać:

 • rzeczywistą, stałą siedzibę firmy,
 • dobrą reputację,
 • odpowiednią zdolność finansową,
 • odpowiednie kompetencje zawodowe.

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika w zakresie przewozu rzeczy lub osób kosztuje 1.000 PLN. Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Po uzyskaniu zezwolenia należy przedłożyć organowi, który je wydał, wykaz pojazdów.

 

Licencja na transport

Licencja na transport jest wymagana na wykonywanie transportu międzynarodowego, krajowego transportu osób samochodem osobowym, krajowego transportu osób pojazdem przeznaczonym do przewozu 8 lub 9 osób łącznie z kierowcą, transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz krajowego transportu osób taksówką.

Od 15 sierpnia 2013 r. podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Licencja wspólnotowa uprawnia do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego zgodnie z rodzajem przewozów w niej określonym i dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Licencja ta uprawnia również do wykonywania krajowego transportu drogowego.

Licencję na transport międzynarodowy wydaje GITD na okres nie dłuższy niż 10 lat, z możliwością jej przedłużenia. Licencja wspólnotowa na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy samochodem na okres 5 lat kosztuje 4.000 PLN., na 10 lat 8.000 PLN. Licencja wspólnotowa daje prawo świadczenia usług na terytorium wspólnoty; przedsiębiorca, który zamierza wykonywać transport towarów poza obszar UE oprócz licencji wspólnotowej jest obowiązany dodatkowo uzyskać zezwolenie zagraniczne.

Licencja na przewóz osób samochodem osobowym oraz pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 8–9 osób łącznie z kierowcą oraz przewóz pośredniczący przy przewozie rzeczy udzielana jest na czas określony od 2 do 50 lat. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pobiera się opłatę w wysokości od 800 do 1.000 PLN (opłata zależy od okresu na jaki ma być udzielona licencja).

Uwaga!!! Dotychczasowe licencje krajowe są ważne i uprawniają do wykonywania transportu aż do końca okresu, na który zostały wydane.

 

Wnioski i wymagane oświadczenia

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek musi zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
 • adres siedziby przedsiębiorcy,
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie rodzaju transportu drogowego,
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji wspólnotowej,
 • w przypadku licencji wspólnotowej – określenie czasu, na który ma być ona udzielona

Do wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej należy dołączyć:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych zarządzającego transportem,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej,
 • oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Uwaga!!! Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią.

Podsumowując

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność transportową musi dysponować wypisem z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy, wypisem z licencji wspólnotowej oraz zezwoleniem na przewóz osób (jeśli przedsiębiorca wykonuje transport zakresie przewozu osób). Przed każdym wyjazdem w trasę należy upewnić się, że w pojeździe znajduje się kompletna dokumentacja potwierdzająca dostęp przedsiębiorstwa do rynku przewozowego. Za brak wymaganych dokumentów ukarany może zostać kierowca, zarządzający transportem oraz przewoźnik.