Wymiary, masa i transport intermodalny – jak to teraz wygląda?

(Last Updated On: 20 stycznia, 2020)
4.3/5 - (23 votes)

Warunki techniczne pojazdów po zmianach +  transport intermodalny

Od początku 2017 roku obowiązują przepisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Wprowadziło ono kilka zmian, które powinny nieco ułatwić działanie przewoźnikom. Znajdziesz tu podstawowe informacje na ten temat.

 1. Wielkość pojazdu.
 2. Masa
 3. Transport intermodalny.
 4. Podsumowanie

 

1.Wielkość pojazdu.

§ 2. 1. rozporządzenia mówi, że:

Długość pojazdu nie może przekraczać w przypadku:

1) pojazdu samochodowego, z wyjątkiem autobusu oraz pojazdów samochodowych, o których mowa w pkt 11 – 12,00 m;

2) ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego – 12,00 m;

3) przyczepy, z wyjątkiem naczepy – 12,00 m;

4) pojazdu członowego – 16,50 m, z zastrzeżeniem ust. 16;

5) zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy – 18,75 m;

6) autobusu przegubowego – 18,75 m;

7) autobusu o dwóch osiach – 13,50 m;

8) autobusu o liczbie osi większej niż dwie – 15,00 m;

9) zespołu złożonego z autobusu i przyczepy – 18,75 m;

10) zespołu złożonego z trzech pojazdów, w którym pojazdem ciągnącym jest pojazd wolnobieżny lub ciągnik rolniczy – 22,00 m;

Szerokość pojazdu nie może przekraczać 2,55 m, ale:

 • wymiar ten nie obejmuje lusterek zewnętrznych, świateł umieszczonych na bokach pojazdu, elementów elastycznych wykonanych z gumy lub innych materiałów sztucznych
 • szerokość nadwozia, które przeznaczone jest do przewozu towarów o określonej temperaturze może wynosić do 2,6 m (ściany boczne wraz z izolacja muszą mierzyć min. 45 mm). Dotyczy to również klimatyzowanego kontenera oraz wymiennego nadwozia.

Innym wyjątkiem jest pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy z maszyną zawieszaną i przyczepa specjalna – ich szerokość nie może przekroczyć 3 m.

Wysokość pojazdu nie może przekraczać 4 m.

Naturalnie od wymiarów jakie zostały podane w ust. 1 pkt 1,3,4, 6,7,8, są wyjątki. Bagażnik mocowany do tylnej ściany autobusu, platforma samozaładowcza, inne urządzenia załadowcze montowane z tyłu pojazdu samochodowego i przyczepy mogą przekraczać powyższe wymiary (długość), ale nie więcej niż o 0,3 m.

Wykaz urządzeń i wyposażenia, które nie muszą być uwzględniane przy określaniu wymiarów zewnętrznych pojazdów, określa dodatek 1 do załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1230/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dotyczących mas i wymiarów pojazdów silnikowych oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 353 z 21.12.2012, str. 31).

Tu ustawodawca odsyła nas do przepisów unijnych dostępnych pod tym adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32012R1230

Na podstawie tych przepisów ustalić można m. in., że dopuszczalna długość autotransportera (do przewozu samochodów) mierzona od ściany czołowej (przedni obrys ciężarówki) do końca hydraulicznej platformy wynosi 18,75 m.

Dalej możemy przeczytać, że

Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem naczepy nie może przekraczać 12,00 m.

oraz, że

Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a dowolnym punktem przedniej części naczepy nie może przekraczać 2,04 m.

W odniesieniu do transportu intermodalnego przepisy rozporządzenia przewidują, że w przypadku pojazdu członowego lub naczepy wraz z przewożonym kontenerem (długość całkowita do 45 stóp, czyli 13,72 m – przyczepa nie może być pusta), ew. wymiennym nadwoziem, wymiary dotyczące długości mogą być przekroczone o 0,15 m. Oznacza to, że ciągnik z naczepą (z kontenerem) może mierzyć 16,65 m.

 1. Masa

Kwestie związane z masą całkowitą pojazdu reguluje paragraf 3 ust.1. Ustala on m. in., że:

 • DMC przyczepy jednoosiowej wynosi 10 t
 • DMC przyczepy dwuosiowej wynosi 18 t
 • DMC przyczepy o liczbie osi większej niż dwie wynosi 24 t
 • zespół pojazdów o łącznej liczbie 3 osi – DMC wynosi 28 t
 • DMC zestawu: 2 osiowy pojazd samochodowy i 2 osiowa przyczepa – 36 t
 • DMC zestawu: 3 osiowy pojazd i 1 osiowa przyczepa – 35-36 t
 • DMC pojazdu członowego składającego się z 2 osiowego ciągnika siodłowego i 2 osiowej naczepy (odległość pomiędzy osiami naczepy nie przekracza 1,8 m) – 36 t
 • DMC powyższego zestawu , ale w przypadku odległości pomiędzy osiami wynoszącej więcej niż 1,8 m – 36-38 t
 • DMC pojazdu członowego składającego się z 3-osiowego ciągnika siodłowego oraz jednoosiowej naczepy – 35 -36 t
 • DMC pojazdu samochodowego o 2 osiach – 18 t
 • DMC pojazdu samochodowego 3 osiowego – 25 – 26 t
 • DMC pojazdu samochodowego o liczbie osi większej niż 3 – 32 t
 • DMC autobusu przegubowego 3 osiowego – 28 t
 • DMC dwuosiowego ciągnika rolniczego – 18 t
 • DMC ciągnika rolniczego o liczbie osi 3 i więcej – 24 t
 • DMC dwuosiowego autobusu – 19,5 t
 • DMC dwuosiowego ciągnika siodłowego i trzyosiowej naczepy – 40 t

Wyjątki od tej reguły dotyczą pojazdów członowych o 5 i 6 osiach uczestniczących w transporcie intermodalnym. I tak:

 • 2 osiowy ciągnik z 3 osiową naczepą przewożący jeden lub więcej kontener lub wymienne nadwozie może osiągnąć DMC do 42 t
 • 2 osiowy ciągnik i 3 osiowa naczepa przystosowana do załadunku i zamocowania na platformie wagonu kolejowego lub na promie – DMC 42 (jeśli uczestniczy w transporcie intermodalnym, czyli nie jest pusta)
 • 3 osiowy ciągnik razem z naczepą o 2 lub 3 osiach transportujący jeden lub więcej kontener lub nadwozie wymienne – 44 t
 • Analogiczny zestaw przystosowany do transportu na platformie kolejowej lub promie – DMC 44 t (jeśli faktycznie wykonuje przewóz)
 1. Transport intermodalny.

Znowelizowane rozporządzenie zdefiniowało transport intermodalny. Ustawodawca stwierdził, że jest to po pierwsze:

transport kombinowany w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym.

Czyli będzie to taki transport gdy:

przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne lub kontener 20-stopowy lub większy korzysta z drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km w linii prostej; odcinek przewozu początkowego lub końcowego oznacza przewóz:

 1. a) pomiędzy punktem, gdzie rzeczy są załadowane, i najbliższą odpowiednią kolejową stacją załadunkową dla odcinka początkowego oraz pomiędzy najbliższą odpowiednią kolejową stacją wyładunkową a punktem, gdzie rzeczy są wyładowane, dla końcowego odcinka lub
 2. b) wewnątrz promienia nieprzekraczającego 150 km w linii prostej ze śródlądowego lub morskiego portu załadunku lub wyładunku;

Podczas takiego transportu nie dochodzi zatem do przeładunku, czyli podczas całego transportu wykorzystywana jest tylko jedna jednostka ładunkowa (kontener, wymienne nadwozie, przyczepa specjalnej konstrukcji) i wykorzystywanych jest kilka rodzajów transportu.

Po drugie zaś:

operacje transportowe obejmujące transport wodny, których częścią jest transport drogowy o długości początkowego lub końcowego odcinka drogowego nieprzekraczającego 150 km na terytorium Unii Europejskiej; odcinek drogowy może być wydłużony do najbliższego terminala transportowego umożliwiającego obsługę pojazdu dokonującego operacji transportu intermodalnego.

W praktyce oznacza to, że teoretycznie odcinek drogowy transportu nie może przekraczać 150 km, ale przewoźnik rozpoczynający transport, dojeżdżający do terminala oddalonego o więcej niż 150 km (jadąc prosto do celu) nie może zostać ukarany podczas kontroli ITD, jeśli spełnia wymogi odnośnie transportu intermodalnego. Nie dotyczy to jednak sytuacji powrotu do bazy.

 1. Podsumowanie.

Znowelizowane przepisy rozporządzenia są w rzeczywistości wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych. Warto w kontekście nowelizacji odnośnie masy pojazdów zwrócić uwagę na możliwości jakie stworzył ustawodawca użytkownikom opon typu Super Single. Bowiem pojazdy wyposażone w takie szerokie opony mogą zwiększyć swoje DMC, np.: trzyosiowy pojazd z takimi oponami ma DMC zwiększone z 25 t na 26 t.

Źródła:

Truck&Business Polska Luty – Kwiecień, nr 1/2017 (54), „Nacisk osi i masy w 2017 roku”, str. 68

Ciężarówki nr 217, 4/17, „Warunki techniczne – uwaga zmiany”, str. 56-57

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000858