Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie.

(Last Updated On: 18 października, 2012)
Oceń nas

Co to jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument, który potwierdza posiadanie przez przedsiębiorcę, zajmującego się przewozem drogowym osób lub rzeczy, odpowiednich kwalifikacji do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie. Certyfikat jest zatem wymagany dla wszystkich, którzy są na etapie otwierania firmy transportowej lub spedycyjnej. Ale kompetencje zawodowe są także potrzebne w przypadku, gdy ktoś chce zostać kierownikiem transportu w innej firmie. Posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych jest niezbędne do otrzymania licencji transportowej.

Wiedza i umiejętności potrzebne do zdania egzaminu

Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydawany jest przedsiębiorcom przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) po zdaniu dosyć trudnego egzaminu państwowego. Aby zaliczyć egzamin, osoba zdająca musi posiadać niezbędne wiadomości z szeroko rozumianej branży TSL. Wśród najważniejszych tematów należy wymienić: znajomość prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy i zagadnień socjalnych, prawa celnego i dewizowego, prawa międzynarodowego dot. transportu osób i rzeczy, znajomość zagadnień podatkowych (PIT, CIT, VAT, akcyza, podatki lokalne, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości), umiejętność organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, wiedzę na temat dostępu do zawodu przewoźnika, bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu osób i rzeczy itp.

Kursy, szkolenia i testy

Warto wcześniej przygotować się do egzaminu na podstawie gotowych testów lub skorzystać z możliwości wzięcia udziału w kilkudniowym, płatnym kursie. Testy i kursy przygotowywane są w oparciu o akty prawne i ustawy np. ustawę o transporcie drogowym, prawo przewozowe, prawo o ruchu, prawo działalności gospodarczej, kodeks cywilny, kodeks pracy, kodeks spółek handlowych, ustawę o czasie pracy kierowców, ustawy podatkowe, ustawę o rachunkowości, ustawę o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dostęp do rynki, dyrektywy i rozporządzenia Rady Europy oraz innych rozporządzeń właściwych ministrów. Na szkoleniach, poza wykładami, dużo czasu poświęca się na praktykę, czyli rozwiązywanie testów i zadań problemowych. Program szkoleń jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Jak uzyskać certyfikat

Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć do Instytutu wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu, dwa podpisane egzemplarze oświadczenia posiadacza certyfikatu oraz kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (co najmniej 14 dni przed planowaną datą egzaminu). Koszt egzaminu państwowego i wydanie Certyfikatu to kwota 800zł. O Certyfikat może ubiegać się każdy pełnoletni obywatel Unii Europejskiej. Przedsiębiorca zda pozytywnie egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych jeśli udzieli minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Podstawa Prawna Certyfikacji

Podstawę prawną stanowi art.21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r, ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97).

Podsumowanie

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest niezbędny dla osób prowadzących własną firmę w zakresie transportu drogowego rzeczy (samochodem ciężarowym o masie powyżej 3,5 tony), dla osób prowadzących firmę w zakresie przewozu osób, dla tych, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie spedycji oraz dla tych , którzy chcą zawodowo zarządzać transportem przedsiębiorstwa.