Kontrola przestrzegania przewozów w ramach ATP

(Last Updated On: 8 listopada, 2012)
Oceń nas

Kraje, które podpisały i ratyfikowały umowę ATP, nie zrobiły tego bez powodu. Chcą one chronić swoich obywateli przed źle transportowaną żywnością. Aby umowa nie była ?martwa?, poszczególne państwa zobowiązują się do podejmowanie działań w celu kontroli i nadzoru nad zgodnością środków transportu z odpowiednimi normami.

Podczas kontroli sprawdza się:

– czy przewożona żywność wymaga zgodności z umową ATP,
– czy przewóz jest międzynarodowy, a kraj miejsca rozładunku należy do stron umowy,
– czy auto jest przystosowane do wożenia ładunku, który się na nim znajduje,
– czy w pojeździe jest świadectwo zgodności z ATP lub czy posiada ono tabliczkę poświadczającą zgodność z ATP,
– czy świadectwo, ewentualnie tabliczka, są jeszcze ważne.

Jeżeli zdarzy się, że kontrola wykryje nieprawidłowości, sporządza się protokół. Jeżeli przepisy ATP nie były przestrzegane podczas przewozu, nikt nie ma prawa rozporządzać danymi artykułami żywnościowymi, chyba, że właściwe władza państwa, w którym miał być rozładunek, stwierdzą, że ich używanie nie zagraża zdrowiu ludzi i wydadzą zezwolenie.
Kontrolę warunków przewozów mogą prowadzić:

– policjanci,
– inspektorzy transportu drogowego,
– inspektorzy celni,
– funkcjonariusze straży granicznej,
– organa udzielające zezwolenia poprzez osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli lub organa, którym powierzono czynności kontrolne.

Przedsiębiorstwa, które stawiają na bezpieczeństwo przewożonych produktów, wdrażają tzw. System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Producenci powinni wybierać właśnie tych przewoźników. Dzięki temu, istnieje dużo większa na to, iż trafią na ludzi świadomych zagrożeń, wynikających ze złego przewożenia artykułów żywnościowych. A jak wiadomo, w grę wchodzi dobre imię firmy produkcyjnej oraz zadowolenie konsumentów. Żadna szanująca się firma nie może pozwolić sobie na złą prasę z powodu zepsutego w transporcie ładunku. Pamiętajmy, że głównym powodem psucia się produktów spożywczych jest nieprawidłowo dobrana temperatura. Zwracajmy na nią szczególną uwagę.