Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, przepisy 2013

(Last Updated On: 21 maja, 2013)
Oceń nas

5 kwietnia 2013r. nowelizacja-znakpo rozpatrzeniu poprawek Senatu został ostatecznie ustalony tekst ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców będących jednocześnie przedsiębiorcami. Zmiana ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, wdrażając jednocześnie przepisy z „pakietu drogowego” PE i Rady z października 2009r.

Ustawę podpisał Prezydent RP 24 kwietnia 2013r.

 

Nowe zasady wykonywania przewozów drogowych

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadziła nowe zasady wykonywania przewozów drogowych, w tym zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz do krajowego i międzynarodowego rynku transportu drogowego. Od tej pory, zgodnie z ustawą, aby wykonywać krajowy transport drogowy wymagane będzie uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (zamiast dotychczasowej licencji) a wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego będzie uwarunkowane uzyskaniem odpowiedniej licencji wspólnotowej (wzór zezwolenia ma być określony w rozporządzeniu ministra transportu). Licencja wspólnotowa uprawniać będzie również do wykonywania krajowego transportu drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udzielane będzie na czas nieokreślony. Przedsiębiorca aby otrzymać licencję musi dysponować bazą eksploatacyjną a przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem musi legitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych. Do wniosku dołączyć należy oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu przez niego roli osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorca musi także znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub odpowiednim majątkiem. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca musi przedłożyć do odpowiedniego organu wykaz pojazdów. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika lub licencji nie można odstępować osobom trzecim.

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) wymaga także uzyskania odpowiedniej licencji. Licencji udziela się na za czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, może wydać zakaz wykonywania przewozu kabotażowego na terytorium RP dla przewoźnika niemającego tu siedziby, jeżeli przewoźnik ten podczas przewozu kabotażowego wielokrotnie naruszył przepisy rozporządzeni (WE 1073/2009) lub inne wspólnotowe albo krajowe przepisy w zakresie transportu drogowego.

 

Ustawa o czasie pracy kierowców na samozatrudnieniu

Przedsiębiorcy wykonujący osobiście przewozy drogowe oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz (niezależnie od liczby podmiotów, na rzecz których wykonują przewóz drogowy) muszą wiedzieć, iż zgodnie z nową ustawą ich tygodniowy wymiar czasu pracy nie może być dłuższy niż 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Czas ten może zostać przedłużony maksymalnie do 60 godzin, jeżeli w ciągu 4 miesięcy nie zostanie przekroczona średnia 48 godzin na tydzień. Czasem pracy przedsiębiorców jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy. Do czasu pracy przedsiębiorców-kierowców wlicza się także czas pozostawania w gotowości. W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Do określenia okresu odpoczynku stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) 561/2006 albo umowy AETR.

Nowe przepisy oznaczają, że kierowca pracujący na własny rachunek będzie musiał od tej pory ewidencjonować czas pracy i przestrzegać norm prawnych.

 

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy wynikała bezpośrednio z obowiązku zastosowania się Polski do części przepisów „pakietu drogowego”. Ustawa wchodzi w życie 90 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (zacznie obowiązywać w sierpniu 2013r.)