Doradca ADR, obowiązki i konsekwencje ich niedopełnienia

(Last Updated On: 14 lutego, 2014)
Oceń nas

adr ciezarowkaObowiązki i konsekwencje ich niedopełnienia. Doradca ADR po lupą

Każdy uczestnik transportu drogowego towarów niebezpiecznych ma obowiązek wyznaczenia na swój koszt co najmniej jednego doradcę. Jeśli tego nie zrobi grozi mu kara wynosząca 5 000 zł.

 

Obowiązki doradcy ADR

Obowiązki doradcy określają odpowiednio ADR, RID lub ADN oraz przepisy ustawy o transporcie. W ustawie znajdziemy zapis, iż do zadań doradcy należy w szczególności:

– „sporządzenie raportu powypadkowego dla uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, na rzecz którego wykonuje zadania doradcy, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznali szkody ludzie, majątek lub środowisko”. Formalnie to wszystko! Dlatego też część doradców ogranicza swoje działania jedynie do przygotowania sprawozdania z wykonanych operacji transportowych, które każdy uczestnik powinien złożyć do odpowiedniego organu w terminie do 28 lutego za rok poprzedni oraz sprawozdania powypadkowego.

 

Nie tylko ustawa o transporcie

Czyli wielu doradców robi tylko to, za co grozi im kara pieniężna. Zapominają przy tym ,że obowiązki doradcy określają również przepisy ADR, RID lub ADN. Obowiązki wynikające z prawa międzynarodowego mają zatem priorytetowe znaczenie!

Zgodnie z ADR do zadań doradcy należy między innymi:

  • wdrażanie procedur,
  • prowadzenie kontroli i sprawdzeń sposobu realizacji przepisów, a także
  • stosowanie środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń.

 

 

Kontrola ADR

Praca doradców kontrolowana jest przez odpowiednio: Inspekcję Transportu Drogowego (dla transportu drogowego) i Urząd Transportu Kolejowego (dla transportu kolejowego). Na pytania Redakcji Kwartalnika Towary Niebezpieczne dotyczące doradców, GITD odpowiedział, że inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzają, czy w firmie wyznaczony  jest doradca, czy i kiedy zostało przekazane sprawozdanie z działalności, czy było wymagane szkolenie stanowiskowe i czy zostało przeprowadzone oraz czy wprowadzono plan ochronny odpowiedni dla prowadzonej działalności. Ponadto weryfikowane są informacje dotyczące sporządzania i przekazania raportów powypadkowych. W praktyce oznacza to, że doradcy są bezkarni do czasu wypadku, który może spowodować powództwo cywilne lub odpowiedzialność karną, o ile wykonają sprawozdania!