Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów ADR

(Last Updated On: )
Oceń nas

adr-tirDoradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego

Dangerous Goods Safety Advisers (DGSA)  jest Stowarzyszeniem doradców ds. Bezpieczeństwa w Transporcie Towarów Niebezpiecznych. Stowarzyszenie ma u nas zasięg ogólnokrajowy. Zrzesza certyfikowanych w UE doradców ds. ADR w transporcie lądowym (drogowym i kolejowym), morskim i powietrznym.

 

Czym zajmuje się DGSA?

Głównymi zadaniami DGSA są m.in.:

 •  propagowanie bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych,
 •  organizacja szkoleń doskonalących dla doradców ADR,
 •  bieżące śledzenie zmian w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych,
 •  koordynacja powołanych zespołów roboczych dla różnych obszarów stosowania umowy ADR,
 •  nadzór merytoryczny nad szkoleniami kierowców zawodowych, na terenie Polski,
 •  ciągła współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy doradcami, agendami, instytucjami oraz organami rządowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem Inspekcji Transportu Drogowego,
 •  współpraca z organizacjami międzynarodowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych
 •  organizacja wydawnictw, biuletynów oraz punktów konsultacyjnych wspomagających działalność doradców DGSA
 •  opracowanie metodyki sporządzania raportów powypadkowych oraz sprawozdań rocznych.

 

Kim jest doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego?

Jest to osoba zajmująca się i czuwająca nad prawidłowym przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. Firma transportowa, która wykonuje taki przewóz jest zobligowana do zatrudnienia doradcy na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umowy europejskiej ADR (w Polsce obowiązuje ADR wprowadzony dnia 1 stycznia 2011).

Doradcą może zostać osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • nie jest karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • ukończyła kurs doradczy,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) (do końca 2011 egzamin prowadził Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego).

 

Egzamin doradcy DGSA- jak wygląda rzeczywistość

Aby zostać doradcą DGSA należy przede wszystkim zdać egzamin. To jednak jest sprawa skomplikowana. W styczniu 2012 roku zmieniły się bowiem przepisy, które notabene weszły w życiu z wielomiesięcznym opóźnieniem. Obecne egzaminy nie sprawdzają merytorycznej wiedzy, ale to czy przyszły doradca jest w stanie pod presją czasu  i w stresie znaleźć na małym ekranie i w odpowiednim oprogramowaniu konkretne przepisy. Egzaminy na doradców znalazły się już pod lupą prasy. Niedopuszczalnym jest bowiem nakaz korzystania podczas egzaminu wyłącznie z udostępnionych elektronicznie przez TDT tekstów przepisów, nakaz wstawiania znaku „X” tylko przy prawidłowych odpowiedziach, czy też restrykcyjny sposób obliczania prawidłowo rozwiązanych pytań egzaminacyjnych. Niestety, ale w związku z tym coraz więcej osób zdobywa swoje uprawnienia poza granicami kraju, np. w Austrii.