Posiedzenie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Luksemburgu

(Last Updated On: 13 czerwca, 2014)
Oceń nas

spedytor rada5 czerwca w Luksemburgu odbyło się kolejne posiedzenie branżowej Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Spotkanie dotyczyło zagadnień dotyczących transportu kolejowego, drogowego, morskiego i lotniczego i poświęcone zostało w szczególności tzw. czwartemu pakietowi kolejowemu, projektowi dyrektywy PE i Rady w sprawie maksymalnych dopuszczalnych wymiarów pojazdów w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalnych dopuszczalnych obciążeń w ruchu międzynarodowym. Zgromadzeni ministrowie przyjęli ważne dla Unii Europejskiej porozumienia polityczne. Polskę reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Klepacki.

 

Rada TTE

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) to jedna z formacji Rady Unii Europejskiej. Jej członkowie pracują nad realizacją unijnych celów w dziedzinie transportu, telekomunikacji i energii. Głównym zadaniem Rady jest ustanawianie nowoczesnych, konkurencyjnych i wydajnych rynków oraz infrastruktury, a także tworzenie transeuropejskich sieci transportu, łączności i energii. W skład Rady wchodzą ministrowie transportu, energii i telekomunikacji, a w posiedzeniach uczestniczą także stosowni komisarze europejscy.

 

Omawiane zagadnienia i przyjęte porozumienia

Kolej jest istotną częścią transportu UE i dlatego podczas ostatniego posiedzenia Rada TTE przyjęła porozumienie polityczne w sprawie projektów aktów prawnych wchodzących w skład tzw. filaru technicznego czwartego pakietu kolejowego (zapisy pakietu mają zlikwidować bariery na podzielonym rynku wewnętrznym, obniżyć koszty operacji kolejowych i administracyjnych oraz ułatwić wejście nowych podmiotów na rynek). Ministrowie wypracowali kompromis dotyczący zachowania wiodącej roli organów kolejowych w sprawie wydawania zezwoleń na wprowadzenie pojazdów do obrotu, certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji dla przytorowych urządzeń Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym. Dzięki temu mają zostać m.in. uproszczone procedury certyfikacji taboru i urządzeń kolejowych. To niewątpliwie dobry krok w kierunku tworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

 

Podczas posiedzenia Rady przyjęto także porozumienie polityczne do projektu rozporządzenia ws. mas i wymiarów pojazdów w ruchu międzynarodowym. Ze względu na przewidywane duże szkody dla infrastruktury, ministrowie nie dopuścili do ruchu transgranicznego megaciężarówek, czyli pojazdów o długości do 25,25 m i masie do 60 t. bez stosownego zezwolenia.

Przyjęto także konkluzje i ustalono perspektywy w sprawie unijnej polityki transportu morskiego. Ich celem będzie wzmocnienie konkurencyjności transportu morskiego UE w kontekście postępującej globalizacji rynków oraz większej konkurencji na globalnym rynku do 2018r.

Na posiedzeniu dyskutowano także na temat wspólnych zasada odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu.

 

Debata na temat różnic w kosztach pracy kierowców w państwach UE

Istotną kwestią spotkania była debata na temat różnic w kosztach pracy kierowców w państwach UE. Podsekretarz Stanu w MIiR Zbigniew Klepacki podczas swojego wystąpienia podkreślił, że transport drogowy jest istotnym sektorem europejskiej gospodarki i powinno dążyć się w tym obszarze do poprawy funkcjonowania rynku i ułatwienia przewoźnikom drogowym wykonywanie działalności transportowej. Zauważył, że różnice w rozwoju gospodarek poszczególnych państw członkowskich nie wynikają wcale z nieuczciwej konkurencji w przewozach kabotażowych, a funkcjonowanie jednolitego rynku pozwala na stopniowe wyrównywanie płac. Zbigniew Klepacki jasno podkreślił, że trzeba eliminować wszelkie nieprawidłowości w przewozach kabotażowych, jednak należy robić to zgodnie z prawem aby nie tworzyć nowych barier w dostępie do krajowych rynków przewozowych.

 

Podsumowanie

Posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii odbywają się kilka razy w roku i zawsze poruszane są na nich ważne zagadnienia dotyczące wszystkich państw członkowskich. Podczas spotkania w Luksemburgu oprócz tematów związanych z transportem kolejowym, drogowym, morskim i lotniczym ministrowie dyskutowali także na temat środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych i informacji w obrębie Unii oraz łączności na całym kontynencie