Transport – wyniki działalności w 2013r. według GUS

(Last Updated On: 23 grudnia, 2014)
5/5 - (1 vote)

Główny Urząd Statystyczny co roku opracowuje raport na temat działalności w krajowym transporcie we wszystkich jego gałęziach. Najnowsza publikacja podsumowuje wyniki w tym sektorze gospodarki za 2013r. Opracowanie zawiera m.in. informacje o sieci komunikacyjnej, taborze transportowym, przewozach ładunków i pasażerów, przeładunkach w portach morskich oraz w portach lotniczych, ruchu granicznym pojazdów według rodzajów pojazdów, wypadkach drogowych oraz przychodach, kosztach, wynikach finansowych, aktywach obrotowych, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach transportowych.

gus

W niniejszym artykule przyjrzymy się przede wszystkim wynikom transportu drogowego ładunków, choć we wszystkich rodzajach przewozów notowano znaczne wzrosty.

 

Wszystkie rodzaje przewozów

Według danych GUS w 2013 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono łącznie 1848,3 mln ton ładunków. Wynik ten zwiększył się o 3,3% w stosunku do roku poprzedniego. W sumie wykonano pracę przewozową w wysokości 347,9 mld tonokilometrów. Tu także nastąpił wzrost o 6,8%. Transportem samochodowym przewieziono dokładnie 1553,1 mln ton ładunków i wykonano pracę w wysokości 259,708 mln tonokilometrów.

Zaobserwowano wzrost przewozów ładunków w transporcie kolejowym, samochodowym oraz żegludze śródlądowej, natomiast na wzrost pracy przewozowej wpływ miał transport kolejowy i samochodowy.

 

Transport drogowy ładunków

  • Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2013 r. długość autostrad zwiększyła się o 117 km i w końcu roku wyniosła 1482 km. Jest to jednak nadal jeden z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej. Długość dróg ekspresowych wzrosła o 191 km i w końcu 2013 r. wyniosła 1244 km.
  • Ogólna liczba pojazdów samochodowych i ciągników zarejestrowanych w centralnej ewidencji pojazdów prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyniosła 25,7 mln (to o 800 tys. więcej niż rok wcześniej). Liczba pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium kraju była o 8,2% większa niż w 2012 r. Liczba rejestracji samochodów ciężarowych wzrosła o 10,1%. W ogólnej liczbie pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Polski na pojazdy nowe przypadało ok. 44% samochodów ciężarowych.
  • Transportem samochodowym w 2013 r. przewieziono o 4,0% więcej niż w 2012 r. i wykonano pracę przewozową w tonokilometrach większą o 11,3%. Udział transportu zarobkowego w ogólnych przewozach wyniósł 55,2%.
  • Według danych Eurostatu wielkość przewozów ładunków transportem samochodowym wyrażona w tonokilometrach stanowiła 14,6% w ogólnych przewozach Unii Europejskiej (druga pozycja wśród 28 krajów członkowskich). W przewozach międzynarodowych Polska miała 25-procentowy udział i znajdowała się na pierwszej pozycji (przed Hiszpanią i Niemcami).
  • Na podstawie wyników badania reprezentacyjnego zanotowano także zwiększenie przewozów krajowych o 3,2% przy pracy przewozowej w tonokilometrach większej o 12,7%. Przewozy międzynarodowe były natomiast większe o 12,9% w tonach i o 10,5% w tonokilometrach, a ich udział w ogólnych przewozach wzrósł z 13,1% do 14,1% dla ton, a dla tonokilometrów spadł z 60,0% do 59,5%.

 

Dane ekonomiczne

Według ekspertów z Departamentu Handlu i Usług przeciętne zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach transportowych ukształtowało się na poziomie 495,2 tys. osób i było o 0,5% większe w porównaniu z 2012 r. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło 3268,6 zł i w porównaniu z 2012 r. było większe o 3,6%.

Przychody ze sprzedaży usług we wszystkich jednostkach transportu były większe o 3,9% w porównaniu z 2012 r. i wyniosły 164,1 mld zł. Koszt własny sprzedanych usług we wszystkich jednostkach transportu wyniósł 157,2 mld zł i był o 6,1% większy w porównaniu z 2012 r. Poprawiły się wskaźniki: rentowności obrotu brutto (z 2,5% do 3,1%) i rentowności obrotu netto (z 1,6% do 2,3%).

 

Podsumowując

Publikacja została opracowana w III i IV kwartale 2014r. na podstawie wyników badań statystyki publicznej, przy wykorzystaniu danych administracyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego i urzędów morskich, a także danych Komisji Europejskiej i Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich (EUROSTAT).