Doradca w przewozie towarów niebezpiecznych ? zawód z przyszłością

(Last Updated On: )
Oceń nas

adr

DGSA – Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego.

To osoba zajmująca się prawidłowym przewozem takich ładunków oraz odpowiedzialna za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska.

Kompetentni doradcy są na wagę złota w środowisku transportowym, dlatego warto podnieść swoje kwalifikacje i aplikować na to stanowisko. Aby zostać doradcą i uzyskać stosowne świadectwo uprawniające do wykonywania tego zawodu, należy skończyć odpowiedni kurs oraz złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy. Warto też poszerzać posiadany zakres uprawnień aby mieć większe szanse na intratną pracę.

 

Obowiązki przedsiębiorcy w ramach przewozu ADR

Zgodnie z przepisami Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002 r. oraz zrestrukturyzowanej umowy europejskiej ADR, każdy podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych jest zobligowany do zatrudnienia na swój koszt przynajmniej jednego doradcy DGSA (Dangerous Goods Safety Adviser). Doradca może być też podmiotem niezależnym od przedsiębiorcy i działać na podstawie odpowiedniej umowy.

Stanowisko doradcy jest zatem wymagane i uregulowane przepisami międzynarodowego prawa, a co z tym idzie zatrudnienie można znaleźć dość łatwo.

 

Kto może zostać DGSA?

Doradcą może zostać osoba fizyczna mająca ukończone co najmniej 21 lat, posiadająca wyższe wykształcenie oraz nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie. Osoba ta musi ukończyć kurs doradcy i zdać egzamin państwowy przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

Kurs doradcy odbywa się w ośrodkach szkoleniowych i trwa kilka dni. Zajęcia obejmują wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz przepisy prawne (krajowe i międzynarodowe) regulujące przewóz towarów niebezpiecznych. Zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę DGSA.

 

Warunki, forma i tryb egzaminu

Zakwalifikowanie na egzamin dla kandydatów dla doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa jest możliwe po dostarczeniu do Transportowego Dozoru Technicznego wniosku wraz z kompletem załączników na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Uczestnicy egzaminów zostają powiadomieni w formie pisemnej (elektronicznej) o terminie i miejscu egzaminu, na który zostali zakwalifikowani.

Należy oczywiście uiścić opłatę w wysokości:

  • 500 PLN dla kandydatów na doradców
  • 400 PLN dla przedłużających uprawnienia
  • 300 PLN dla rozszerzających uprawnienia

Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej wyłącznie przy użyciu komputerów i oprogramowania na nich zainstalowanego. Egzamin składa się z części ogólnej (zestaw 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru), części specjalistycznej (zestaw 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru) oraz opisowego zadania praktycznego z zakresu obowiązków doradcy dla danego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych.

Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania co najmniej 80% punktów z testu z części ogólnej oraz uzyskania co najmniej 80% punktów z testu z części specjalistycznej. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem Świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR DGSA). Świadectwo doradcy jest wydawane na okres 5 lat.

Posiadacz świadectwa doradcy może przedłużyć jego ważność na okres kolejnych 5 lat pod warunkiem, że nie przestał spełniać wymogu, o którym mowa w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych, nie naruszył rażąco przez okres ostatnich 5 lat przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych oraz w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją działającą przy Dyrektorze TDT.

Posiadacz ważnego świadectwa doradcy może przystąpić do egzaminu poszerzającego posiadany zakres uprawnień o inny rodzaj transportu w dowolnym okresie ważności tego świadectwa oraz po ukończeniu kursu doradcy odpowiadającego zakresowi egzaminu. W przypadku przystąpienia do egzaminu z więcej niż jednego rodzaju transportu opłatę należy zwiększyć o 300 zł za każdą część specjalistyczną.

Uwaga !!! Na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego znajduje się pełen wykaz przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych objętych zakresem egzaminu.

 

Podsumowując

Praca na stanowisku doradcy DGSA jest bardzo ciekawa i intratna. Warto zatem podnieść swoje kwalifikacje i podjąć zatrudnienie w firmie zajmującej się przewozami towarów niebezpiecznych. I choć zakres obowiązków oraz kompetencje doradcy są dość duże, jest to wyzwanie, które naprawdę opłaca się podjąć. Dodatkowo uprawnienia doradcy zdobyte w Polsce są ważne w każdym kraju należącym do Umowy europejskiej ADR wiec swojej szansy można upatrywać także w środowisku międzynarodowym.