Fakturowanie kabotażu- wiedza dla spedytora

(Last Updated On: 23 grudnia, 2015)
Oceń nas

Jak fakturować kabotaż? Opis procedur i przepisów dla spedytorów

spedytor kabotaz fakturowanie

O tym, kto i gdzie ma zapłacić podatek VAT od transportu towarów, decyduje głównie to, skąd i dokąd ładunki są przewożone oraz na czyje zlecenie. Zagadnienie odsprzedaży nabytych usług uwzględnia Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r., w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z art. 28 owej dyrektywy, w przypadku gdy podatnik działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej (tj. bierze udział w transakcji), przyjmuje się, że podatnik sam pozyskał i wykonał usługę.

Link do dyrektywy: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:pl:PDF

Jak wynika z wyżej opisanej regulacji, przyjmuje się, że każdy z podmiotów (firma spedycyjna oraz przewoźnik), wykonał usługę i ma obowiązek podatkowy. Potwierdzenie powyższej zasady jest opisane w art. 30 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, iż firma spedycyjna oraz przewoźnik, w ramach ustawy o podatku od towarów i usług są traktowani jednakowo. Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535

Zarówno w przypadku spedycji, jak i przewoźnika mają zastosowanie przepisy dotyczące miejsca wykonywania kabotażu, co ma istotny wpływ na jego fakturowanie. Za przykład posłuży nam kabotaż na terytorium Niemiec.

Przepis wyrażony w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (link do ustawy powyżej) stanowi, iż miejscem wykonywania usług jest:

 • państwo w którym została zarejestrowania firma,
 • w przypadku stałego miejsca prowadzenia działalności: miejsce, gdzie wykonawca usługi (spedytor lub przewoźnik) posiada siedzibę prowadzenia działalności,
 • w przypadku braku stałej siedziby prowadzenia działalności: miejsce zamieszkania,
 • w przypadku wykonywania usług transportowych: teren gdzie odbywa się transport,

 

Przepis wyrażony w art. 28 ust. 1 ustawy o VAT (inaczej ustawa o podatku od towarów i usług). Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535, stanowi, iż miejscem świadczenia usług jest:

 • w przypadku transportu na terenie dwóch różnych państw UE (inaczej wewnątrzwspólnotowa usługa transportu, skrót WNT): miejscem wykonywania usługi jest obszar, gdzie rozpoczął się transport. Przy WNT nabyciu towarów do podstawy opodatkowania wlicza się koszty transportu, ale tylko wtedy, kiedy są one pobierane bezpośrednio przez zleceniodawcę, który sprzedał towar (np. firma produkcyjna)- podstawa prawna: ustawa o VAT 31 ust. 2 pkt 2. Nie wliczamy zatem kosztów transportu zamówionego przez inny podmiot niebędący dostawcą (np. przez pośrednika, spedytora),
 • w przypadku kabotażu na terenie Niemiec, usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Obowiązek ten opisuje 27 ust. 2 ustawy o VAT. Podatek winien być odprowadzony w Niemczech, według obowiązujących w tym państwie przepisów.

Przepis wyrażony w art. 106 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT.

Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535, stanowi, iż spedytor (podatnik) jest obowiązany wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży usługi, która zawiera:

 • datę dokonania sprzedaży,
 • cenę jednostkową bez podatku,
 • podstawę opodatkowania,
 • stawkę i kwotę podatku,
 • kwotę należności oraz dane dotyczące spedytora i przewoźnika,

W sytuacji kiedy ani przewoźnik (podwykonawca) ani spedycja nie są zarejestrowani, dla celów podatkowych (VAT), na terytorium innego państwa członkowskiego, które jest obszarem realizacji zlecenia (transportu), obaj przedsiębiorcy powinni wystawić fakturę (bez wypisania na niej stawki i kwoty VAT).

 

Gdzie i jaki podatek płaci spedytor (pośrednik)?

Spedytor (pośrednik) ma prawo do stawki (0% VAT), pod warunkiem, że usługi są związane ze „standardowym” transportu międzynarodowego (również kabotażem). Warunek ten jest spełniony, kiedy towary są przewożone:

 • z miejsca nadania (wyjazdu) w Polsce do miejsca przeznaczenia (przyjazdu) poza terytorium UE (np. Ukraina),
 • z miejsca nadania (wyjazdu) poza terytorium UE, do miejsca przeznaczenia (przyjazdu) w Polsce,
 • zgodnie z 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, stawką (0%) opodatkowane są tylko usługi pośrednictwa dotyczące polskiego obszaru (tzw. tranzyt),
 • w przypadku pośrednictwa związanego z obszarem poza Polską (np. kabotaż po Niemczech), na wartość podatku oraz zasadę fakturowania wpływają tamtejsze przepisy.

Również polski podwykonawca może zastosować stawkę „0%” ponieważ, wykonał typowy transport międzynarodowy. Zarówno spedytor (pośrednik), jak i przewoźnik muszą posiadać właściwe dokumenty, które świadczą o wykonaniu owego transportu. Podstawa prawna art. 83 ust. 5 i 6.:

 • w przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora: list przewozowy lub dokument „spedytorski” stosowany w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego wyraźnie wynika, iż w trakcie transportu (z miejsca wyjazdu do miejsca przyjazdu) nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim,
 • w przypadku transportu towarów importowanych: potwierdzony przez urząd celny, z którego wyraźnie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów,
 • w przypadku transportu towarów przez eksport: dowód wywozu towarów, który zawiera co najmniej dane identyfikujące eksportera, określenie towarów i ich ilości.

 

Podsumowując

Definicja „kabotaż” wyjaśnia, iż jest to transport towarów między dwoma punktami w jednym państwie, wykonywanym przez przewoźnik z innego kraju. Taka forma transportu jest uciążliwa dla każdego kraju, ponieważ ingeruje w funkcjonowanie lokalnych (krajowych) przewoźników i poniekąd odbiera im szanse na realizowanie przewozów na obszarze własnego terytorium. Wykonywanie kabotażu jest obwarowane pewnymi zastrzeżeniami. Zasady opisane w aktach prawnych ograniczają nie tylko częstotliwość przewozów kabotażowych, ale także zakres czasowy, w jakim mogą być wykonywane. Transport towarów wykonywany wyłącznie na terytorium jednego państwa członkowskiego, będzie opodatkowany w tym kraju w oparciu o obowiązujące tam przepisy. W takiej sytuacji nie zachodzi tzw. przeniesienie zobowiązania podatkowego na zleceniodawcę, jak w przypadku zdefiniowanym w art. 28 ust. 3 ustawy o VAT, ponieważ realizowany transport nie jest usługą wewnątrzwspólnotową. Zafakturowanie kabotażu przez spedycję oraz przewoźnika, który jest realizowany np. na obszarze Niemiec, podlega opodatkowaniu według tam obowiązujących przepisów. Wobec tego niemieckie regulacje będą normowały ewentualną możliwość rozliczenia przez spedycję (pośrednika) podatku od świadczonych przez przewoźnika usług, a także zajdzie konieczność rejestracji firmy przewozowej i spedycyjnej jako niemieckiego płatnika podatku VAT.