Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, dla kogo ten dokument został stworzony?

(Last Updated On: )
5/5 - (1 vote)

OPWS zasady stosowania

Jeśli ktoś nie zetknął się jeszcze z pojęciem OPWS (Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne), to może na początek wytłumaczy, o czym w ogóle mowa.

OPWSOtóż jak wiadomo spedycja to ta część w łańcuchu dostaw, która zajmuje się organizacją przewozu ładunku na podstawie zlecenia spedycyjnego. Do obowiązków spedytora w dużym skrócie należą wszystkie czynności mające na celu przygotowanie towaru do przewozu, jego transportu i odbioru.

Przy zawieraniu umów spedycję według polskiego prawa obowiązują odpowiednie zapisy kodeksu cywilnego. Jednak w naszym kraju dopuszczalny jest OPWS. Jest to dokument, który może zostać załączony do umowy w przypadku porozumienia stron. Ważne, by do zapoznania się stron został dostarczony przed podpisaniem umowy.

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne zostały ustalone przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki. Jest to organizacja, która zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu krajowych oraz międzynarodowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych związanych z obsługą obrotu towarowego. Izba została powołana w celu ochrony praw i reprezentowania interesów swoich członków. Ma także za zadanie zapewnienie swoim członkom dostępu do informacji krajowych i międzynarodowych oraz organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji i kongresów.

Czego zatem można się spodziewać po dokumencie stworzonym przez PISiL? Oczywiście tego, że chroni on przede wszystkim spedytorów. Dlatego zanim zgodzimy się podpisać umowę z załączonymi do niej OWPS, warto wiedzieć, że określa on przede wszystkim prawa i obowiązki stron umowy spedycji. Należy pamiętać, że zapisy w Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych nie mają mocy prawnej i nie stanowią źródła prawa. Co więcej w niektórych przypadkach regulacje OPWS są wręcz niezgodne z kodeksem cywilnym, a także z CMR.

OPWS stosuje się w stosunkach pomiędzy spedytorem, a jego zleceniodawcą. Jeśli w umowie spedycji będzie występował spedytor zastępczy, to warunki te obowiązują także jego i zleceniodawcę osoby, która udzieliła spedytorowi zastępczemu zlecenie, w przypadku gdy przynajmniej jedna ze stron jest członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Dokument stworzony przez Izbę zawiera najważniejsze definicje, określa przepisy ogólne, wskazuje na obowiązki spedytora w związku ze świadczeniem przez niego usług spedycji i zawieraniem umów spedycji, a co najważniejsze reguluje zakres odpowiedzialność spedytora za szkodę powstałą w związku z organizacją przewozu towarów.

Kiedy zapoznaniu się z Ogólnymi Polskimi Warunkami Spedycji okaże się, że dość znacznym stopniu ograniczają one odpowiedzialność spedytora. Na podstawie OPWS spedytor na przykład nie odpowiada w żadnym stopniu za przesyłki wartościowe i towary niebezpieczne, jeżeli nie zostały one zadeklarowane i zaakceptowane przez spedytora w umowie. OPWS wyklucza także odpowiedzialność spedytora za szkodę inną niż rzeczywista strata. Ponadto wyłącza odpowiedzialność spedytora za szkodę wynikającą z udziału lub zaniechania osób, z którymi spedytor nie pozostaje w stosunkach umownych.

Co bardzo istotne OPWS określa dodatkowo odpowiedzialność spedytora, która w każdym wypadku ograniczona jest do kwoty 2 SDR za kg, nie więcej jednak niż 50.000 SDR za zdarzenie. Dokument stworzony przez Izbę daje spedytorowi szerokie prawo do wynagrodzenia za wykonane usługi oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków. Gwarantuje także duży poziom zabezpieczeń spedytora, któremu przysługuje między innymi prawo do zatrzymania przesyłki i dokumentów do czasu uregulowania należności dla spedytora.

W dużym skrócie opisane warunki zawarte w OPWS wskazują, że są one bardzo korzystne dla spedytora. Jeśli spedytor podsuwa ci ten dokument przy podpisaniu umowy, warto się zastanowić nad warunkami w nim zawartymi, które w przypadku jakichkolwiek trudności podczas transportu, zawsze w lepszej sytuacji postawi spedytora. Warto jeszcze pamiętać, że postanowienia OPWS nie mają jedynie zastosowania do spedycji pieniędzy, dzieł sztuki i szczątków ludzkich.