Polskie firmy świadczących transportowe usługi międzynarodowe

(Last Updated On: )
Oceń nas

transport

Przybywa polskich firm świadczących usługi na międzynarodowym rynku transportowym

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przedstawił statystyki dotyczące ilości wydanych licencji i zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym. Na podstawie tych danych widzimy wyraźnie, że potencjał rynkowy naszych rodzimych przedsiębiorstw rośnie z roku na rok o kilka punktów procentowych. Rok 2014 był wyjątkowo udany także jeśli chodzi o inwestycje w pojazdy ciężarowe. Największą grupę stanowią tu pojazdy z normą Euro 5 co świadczy, że jesteśmy także coraz bardziej proekologiczni. Czy jednak pozytywny trend utrzyma się także w tym roku, gdy działania niektórych państw europejskich w stosunku do polskich przewoźników stoją w sprzeczności z prawem unijnym?
Zezwolenia międzynarodowe

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy udzielono 29488 licencje (to o 1261 sztuk więcej niż w roku poprzednim) oraz wydano 168645 wypisów do licencji (14051 sztuk więcej niż w roku poprzednim). Wydano również 4251 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy, 7474 zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na potrzeby własne (11 sztuk więcej niż w roku 2013) oraz 15787 wypisów do zezwoleń na transport na potrzeby własne (tu o 39 sztuk mniej niż w 2013 r.). Ogólnie wydano także 6809 świadectw kierowcy (najwięcej dla Ukraińców ? 4477 sztuk).

 

Liczba pojazdów

W sumie wydano 11098 certyfikatów, potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu. Liczba ta odpowiadała 5904 certyfikatom dla naczep, 4489 certyfikatom dla pojazdów z normą Euro 5, 284 z normą Euro 6, 231 dla pojazdów z normą Euro 3 i 190 sztuk dla pojazdów z normą Euro 4. Liczba zarejestrowanych pojazdów towarowych z podziałem na atesty ekologiczne wszystkich klas emisji spalin wyniosła 168645 (najliczniejszą grupę stanowią pojazdy z normą Euro 5 ? 79515).

W Polsce w 2014 roku było 6750 przedsiębiorstw posiadających tylko 1 pojazd, 11818 posiadających od 2-4 pojazdy ( w tej grupie nastąpił największy wzrost w stosunku do roku poprzedniego ? o 40%), 6015 z taborem od 5-10, 1988 firm posiadających od 11-20 pojazdów, 948 z taborem od 21-50, 223 przedsiębiorstw posiadających od 51-100 pojazdów oraz 94 firmy z taborem powyżej 100 pojazdów.

Zarejestrowano 35248 pojazdów od 1-6 ton (to aż o 33383 sztuki więcej niż przed rokiem), 11367 pojazdów od 6-20 ton, 121965 pojazdów powyżej 20 ton (tutaj największy spadek o 11175 sztuk niż rok wcześniej) oraz 65 pojazdów, których właściciele nie podali we wniosku DMC pojazdu.

 

Licencje krajowe

Na dzień dzisiejszy nie są znane jeszcze dane statystyczne dotyczące krajowego transportu drogowego rzeczy za rok ubiegły. Ostatnie informacje pochodzą z końca roku 2013 (raport opublikowany w kwietniu 2014 r.), w którym to udzielono ok. 63000 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy (dla ok.1977 pojazdów). W stosunku do stanu na koniec 2012 r. nastąpił ok. 4,8 proc. spadek liczby zezwoleń na przewóz rzeczy. Na dzień 31.12.2013 r. udzielonych było także ok. 5700 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja). W zakresie przewozu rzeczy na potrzeby własne wydano ok. 45700 zaświadczeń oraz ok.122700 wypisów z tych zaświadczeń.

 

Podsumowując

Z danych BOTM wynika, że znacznie zwiększyła się liczba przedsiębiorców posiadających licencje międzynarodowe oraz liczba pojazdów, jakimi wykonywany jest transport. Zestawień statystycznych dokonano na podstawie informacji przekazywanych do resortu infrastruktury i rozwoju przez urzędy marszałkowskie, starostwa oraz urzędy miejskie i gminne.

Nie wiadomo jednak czy w roku 2015 będzie nadal przybywało polskich firm świadczących usługi w zakresie transportu międzynarodowego, zważywszy na fakt wielu niekorzystnych zmian prawnych jakie starają się wprowadzić różne kraje europejskie (chodzi głównie o płacę minimalną w Niemczech oraz we Francji). Ograniczają one swobodę przepływu usług w Unii Europejskiej i zagrażają bezpośrednio działaniom naszych przewoźników na arenie międzynarodowej. Na rozstrzygnięcia oraz statystyki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Informacja za: www.git.gov.pl, www.mir.gov.pl