Transport drogowy w Polsce – raport

(Last Updated On: 12 czerwca, 2015)
5/5 - (1 vote)

polska

Transport drogowy w Polsce według danych GUS

Główny Urząd Statystyczny co dwa lata przygotowuje raport na temat transportu drogowego w Polsce. Niedawne wydanie zawiera szczegółowe informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w tym sektorze i obejmuje lata 2012-2013. W publikacji można znaleźć także dane m.in. na temat przewozu ładunków transportem drogowym (wg form organizacyjnych transportu, kierunków transportu, typu ładunków, grup ładunków, stref odległości), taboru transportowego oraz informacje o sieci drogowej, ruchu pojazdów na drogach, zarejestrowanych pojazdach samochodowych i wypadkach drogowych. Opracowanie wzbogacono także o dane Eurostatu w zakresie transportu drogowego w krajach Unii Europejskiej.

Publikacja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem i na pewno okaże się przydatna w dalszym kształtowaniu polskiej polityki transportowej.

 

Wyniki działalności polskich przedsiębiorstw

W 2013 r. poprawiły się wszystkie wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Przychody z całokształtu działalności we wszystkich jednostkach transportu drogowego w 2013 r. wyniosły łącznie 110,2 mld zł i były większe o 3,5% w porównaniu z 2012 r. Koszty z całokształtu działalności we wszystkich jednostkach transportu drogowego w 2013 r. wyniosły 107,2 mld zł i w porównaniu z 2012 r. były większe o 2,9%. W strukturze rodzajowej kosztów odnotowano w skali roku nieznaczne zwiększenie udziału wynagrodzeń brutto, kosztów amortyzacji, podatków i opłat oraz pozostałych kosztów, przy spadku udziału zużycia materiałów i energii oraz usług obcych. Wartość aktywów obrotowych w przedsiębiorstwach transportu drogowego o liczbie pracujących

powyżej 49 osób na koniec grudnia 2013 r. wyniosła 8529,1 mln zł i była wyższa o 3,5% w porównaniu z 2012 r. Wartość posiadanych przez te przedsiębiorstwa zapasów wynosiła 483,7 mln zł i wzrosła w skali roku o 7,4%.

 

Przewozy towarów

W 2013 r. w Polsce wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1848,3 mln ton ładunków (o 3,3% więcej niż w roku poprzednim) oraz wykonano pracę przewozową na poziomie 347,9 mld

tonokilometrów (tj. większą o 6,8%). Dominującym rodzajem transportu był transport drogowy,

a jego udział w przewozach ładunków wzrósł w skali roku do 84,0%. Transportem drogowym przewieziono 1553,1 mln ton ładunków (o 4,0% więcej niż przed rokiem). Wykonana praca przewozowa transportu drogowego wyniosła 259,7 mld tonokilometrów i była większa o 11,3% niż w 2012 r. W 2013 r. transportem zarobkowym przewieziono 858,0 mln ton (więcej o 6,1% niż przed rokiem) i wykonano 216,2 mld tonokilometrów (więcej o 11,5%).

W 2013 r. większość ładunków przewieziono transportem krajowym, jednak udział w przewozie

ładunków ogółem zmniejszył się w skali roku o 1%. Przewozy ładunków transportem międzynarodowym zwiększyły się o 12,9%, a praca przewozowa o 10,5%. W 2013 r. (podobnie jak w latach poprzednich), odnotowano wzrost przewozów ładunków eksportowanych i importowanych transportem drogowym. Przewozy ładunków eksportowanych wyniosły 62,9 mln ton (o 10,6% niż przed rokiem). W większości realizowane były one do krajów Unii Europejskiej (ich udział wzrósł w skali roku do 90,9%), z czego najwięcej do Niemiec (38,9%). Znaczny udział miały również przewozy ładunków eksportowanych do Czech, Francji, Rosji, Słowacji, Włoch, Litwy i Wielkiej Brytanii. Przewozy ładunków importowanych osiągnęły poziom 53,7 mln ton i były większe o 4,1% niż przed rokiem.

 

Struktura dróg publicznych

Według stanu na koniec 2013 r. sieć dróg publicznych w Polsce wyniosła 415132,6 km., długość dróg krajowych wyniosła 19295,8 km, co stanowiło 4,6% sieci dróg w Polsce. Na podstawie raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na koniec 2013 r. 66,1% dróg

krajowych było w stanie dobrym, 21,4% posiadało stan niezadowalający, a 12,5% charakteryzowało się złym stanem nawierzchni.

Polska wciąż należy do krajów o najsłabiej rozwiniętej sieci dróg ekspresowych i autostrad w Europie. W 2013 r. przybyło 116,7 km autostrad i 191,9 km dróg ekspresowych; ich udział w ogólnej długości dróg o nawierzchni twardej w kraju wyniósł odpowiednio 0,5% i 0,4%. Drogowa Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T obejmuje w Polsce 4816 km dróg ? głównie szlaki, na których największe jest obciążenie ruchem tranzytowym.

 

Liczba zarejestrowanych pojazdów

Liczba pojazdów samochodowych i ciągników zarejestrowanych według stanu w dniu 31.12.2013 r.

wyniosła 25,7 mln (wobec 24,9 mln przed rokiem). W porównaniu z końcem 2012 r. najbardziej zwiększyła się liczba ciągników siodłowych (o 9,0%) i samochodów specjalnych (o 8,4%). Liczba samochodów ciężarowych była natomiast większa o 1,4%. Samochody ciężarowe stanowią drugą pod względem liczebności kategorię w grupie pojazdów samochodowych i ciągników zarejestrowanych w Polsce (dominują samochody ciężarowe o ładowności nieprzekraczającej 1,5 ton). Wśród samochodów ciężarowych co trzeci był w wieku powyżej 20 lat, a co piąty ? w wieku 6-11 lat. Najmniej liczną grupę stanowiły pojazdy nowe (w wieku do 2 lat).

Produkcja samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych wyniosła 111,0 tys. pojazdów i była wyższa o 12,7% w porównaniu z 2012 r.

 

Stan bezpieczeństwa na polskich drogach

Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w ciągu ostatnich lat uległ poprawie. W 2013 r. w Polsce doszło do 35,9 tys. wypadków drogowych (o 3,2% mniej niż rok wcześniej), w których zginęło 3357 osób (o 6,0% mniej niż w 2012 r.), a rannych zostało 44059 osób (o 3,8% mniej). W 2013 r. liczba kolizji zgłoszonych policji wyniosła 355943, natomiast w 2012 r. 339581. Główną przyczyną wypadków było niedostosowanie przez kierujących prędkości do warunków ruchu (28,2%), nieprzestrzeganie pierwszeństwa (26,1%) oraz nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych (13,8%).

 

Transport w EU

W 2012 r. wielkość przewozów ładunków, mierzonych pracą przewozową, w krajach Unii Europejskiej wyniosła 3768 mld t.km, a prawie połowa tych przewozów (44,9%) odbywała się transportem drogowym. Liderem w wykonanej pracy przewozowej były Niemcy (307,0 mln t.km), na drugim miejscu znalazła się Polska (222,3 mln t.km), a za nią Hiszpania (199,2 mln t.km).

 

Podsumowując

Raport GUS przedstawia pozytywny trend w polskiej branży transportowej. W publikacji zamieszczono wyniki badań statystycznych z zakresu transportu, które zostały uzupełnione informacjami pochodzącymi z różnych źródeł administracyjnych. Badanie towarowego transportu drogowego prowadzone było metodą reprezentacyjną i zrealizowane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/98.