Jakie zmiany odnośnie AEO wprowadził Unijny Kodeks Cywilny?

(Last Updated On: )
4.5/5 - (2 votes)

Czym jest AEO?

AEO, czyli Authorised Economic Operator, to taki przedsiębiorca, który przeszedłszy określoną przepisami unijnymi kontrolę zyskał pozwolenie umożliwiające mu korzystanie z szeregu korzyści związanych z systemem celnym. Spełniając cały katalog wymagań, poddając się ścisłej kontroli przedsiębiorca zdobywa określony status. Oznacza on wiarygodność i wysokiej jakości kompetencje w określonym obszarze działalności. Nie jest to kwestia prestiżu, czy chwytu marketingowego, ale konkretnych udogodnień pozwalających szybciej i łatwiej działać na rynku.

Czym jest Aeo

Jakie zmiany wprowadził Unijny Kodeks Celny?

Przede wszystkim AEO przestał być certyfikatem a zyskał rangę pozwolenia. Zmienia to sytuację prawną przedsiębiorcy ubiegającego się o taki status. Mianowicie jeśli organ celny nie wyda zgody przedsiębiorca może odwoływać się od tej decyzji. Zmiany jakie wprowadził UKC wraz z jego wejściem w życie 1 maja 2016 roku to przede wszystkim nowe warunki, jakie są konieczne do uzyskania pozwolenia. Ponieważ nowe wymagania oznaczają inne kryteria dla osób, które już uzyskały status a inne dla tych, które będą się ubiegać o AEO po 1 maja , zatem weryfikacji muszą ulec także stare certyfikaty. Co zatem stanie się, gdy uprzednio zweryfikowany AEO nie spełni nowych wymogów? Utraci certyfikat. Jeśli natomiast spełni je częściowo zmieni się kwalifikacja pozwolenia np. z AEOF na AEOS. Natomiast w sytuacji gdy całkowicie odpowiada nowym wymogom, jego certyfikat zostanie przekształcony w pozwolenie z zachowaniem starych numerów i kodów MRA. Stare certyfikaty do momentu weryfikacji nie tracą swojej ważności. Ponowna weryfikacja zakończy się 1 maja 2019 r.

Status AEO – pozwolenia.

Art. 38 UKC mówi, że przedsiębiorca spełniający warunki zawarte w art. 39 UKC i posiadający siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej może ubiegać się o status upoważnionego przedsiębiorcy. Nadal będziemy mieli do czynienia z trzema rodzajami takiego pozwolenia.

 • AEOC, czyli przedsiębiorca upoważniony odnośnie uproszczeń celnych
 • AEOS, czyli przedsiębiorca upoważniony w obszarze bezpieczeństwa i ochrony
 • AEOF, czyli połączenie dwóch poprzednich pozwoleń.

Ułatwienia odpowiadają obszarom pozwoleń, a zatem np. posiadacz AEOC będzie korzystał z uproszczeń w zakresie procedur celnych.

Jakie kryteria należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie AEO?

Poza koniecznością posiadania siedziby na terenie obowiązywania unii celnej art.39 UKC wskazuje w sumie 5 ogólnych warunków, które są doprecyzowywane w dalszych przepisach. Są to zatem kryteria dotyczące:

 • przestrzegania prawa – chodzi o brak naruszeń prawa celnego oraz przepisów podatkowych z oczywistą konsekwencją w postaci braku skazania za poważne przestępstwo związane z zakresem działań gospodarczych wnioskującego przedsiębiorcy;
 • sposobu zarządzania ewidencjami – czyli takie zorganizowanie wewnętrznych rejestrów dotyczących przepływu towarów oraz kwestii transportowych, aby swobodnie dokonywać kontroli celnych;
 • kondycji finansowej – czyli taki stan finansów, który pozwala na wypełnianie zobowiązań finansowych związanych z działalnością przedsiębiorcy;
 • kompetencji i kwalifikacji zawodowych – chodzi o praktyczne standardy kwalifikacji i umiejętności związanych z prowadzoną działalnością (certyfikaty, egzaminy itp.) – to kryterium dotyczy AEOC;
 • standardów bezpieczeństwa i ochrony – uważa się je za spełnione wtedy, gdy przedsiębiorca wprowadził takie rozwiązania, które gwarantują mu bezpieczeństwo łańcucha dostaw na bardzo wielu poziomach, min.: w obszarze integralności fizycznej, kontroli dostępu, procesów logistycznych, postępowania z określonymi towarami, personelu a także identyfikacji partnerów handlowych. Odnosi się to do AEOS.

Korzyści z uzyskania statusu AEO.

Szereg udogodnień jakie związane są z posiadaniem statusu AEO wynika z unormowań zawartych w UKC i są to m.in.:

 • wybór miejsca kontroli
 • powiadomienie uprzedzające o kontroli
 • mniejsza ilość kontroli zarówno dotyczącej dokumentów jak i fizycznie przesyłki
 • przeprowadzenie kontroli poza standardowa kolejnością, a zatem priorytetowe potraktowanie wytypowanej przesyłki
 • wyłączność na niektóre ułatwienia procedur celnych, znaczne ułatwienia w tym zakresie
 • międzynarodowy charakter statusu, który obowiązuje w krajach Unii, ale także w krajach z którymi Unia podpisała stosowne umowy
 • ułatwienia przy ubieganiu się o status znanego nadawcy, uznanego nadawcy oraz zarejestrowanego agenta
 • dodatkowe ułatwienia krajowe przyznane przez polską Służbę Celną

Podstawa prawna.

Dnia 1 maja 2016 r. wszedł w życie Unijny Kodeks Celny, a zatem zmieniła się podstawa prawna regulująca kwestie  związane z AEO. Obecnie obowiązujące unormowania to :

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (UKC) Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013 r. tom 56 str. 1
 • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28.07.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad określających niektóre przepisy unijnego kodeksu celnego (RD) Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r. str. 1,
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24.11.2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (RW) Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r. str. 558,
 • rozporządzenie delegowane (UE)  z dnia  17.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 (przejściowe rozporządzenie delegowane – PRD) Dz. Urz. UE L 69z 15.03.2016 str. 1.

Mamy zatem cały szereg unormowań tzw. ”pakiet prawny UKC”, który pozwoli wcielić w życie idee unii celnej oraz MASP, czyli strategicznego planu w sprawie eliminacji papierowych dokumentów w sektorach ceł i handlu, UKC bowiem zakłada do końca 2020 roku zastąpienie papierowej dokumentacji tradycyjnych kanałów komunikacji formami elektronicznymi.

Podsumowanie.

Wraz z wejściem w życie Unijnego Kodeksu Celnego 1 maja 2016 r. sytuacja instytucji upoważnionego przedsiębiorcy nie uległa znaczącej zmianie. Najistotniejsze modyfikacje, patrząc z punktu widzenia przedsiębiorcy, dotyczą kryteriów dla wnioskujących o AEOC i AEOS odnośnie przestrzegania prawa oraz kryteriów kompetencyjnych. Spowodowało to konieczność ponownej weryfikacji już przyznanych pozwoleń. Cały proces jest jednak rozciągnięty w czasie, a zatem przedsiębiorcy mogą się do tej weryfikacji przygotować. Warto jest skorzystać z tego rozwiązania, bowiem korzyści dla posiadacza statusu AEO przewyższają znacznie, w ogólnym bilansie, koszty związane ze spełnieniem kryteriów pozwalających takie pozwolenie uzyskać. Także ze względów marketingowych posiadacz takiego statusu jest atrakcyjniejszy dla potencjalnego kontrahenta.

Pozostałe źródła:

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/aeo-i-uproszczenia-celne/aeo

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie/przepisy-wprowadzajace

http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1189850/u%C5%82atwienia+AEO+04+9+stycznia+2015+FINA%C5%81_zm.pdf

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/inne-podatki-oplaty/736031,Unijny-Kodeks-Celny-UKC-od-1-maja-2016-roku.html

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/eac9a054-7bac-4857-8b06-da7ec147dce0

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie/ukc

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2015%3A343%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.343.01.0001.01.POL

http://www.arr.gov.pl/data/01003/rwk_2015_2447.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A069%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.069.01.0001.01.POL