Licencja spedycyjna.

(Last Updated On: 21 stycznia, 2020)
4.6/5 - (5 votes)

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 1. Co to jest licencja spedycyjna?
 2. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać licencję spedycyjną?
 3. Jakie dokumenty należy złożyć?
 4. Gdzie złożyć wniosek?
 5. Ile to kosztuje?
 6. Czy można zawiesić działalność bez utraty licencji?
 7. Zmiany w licencji.
 8. Kiedy można stracić licencję spedycyjną?
 9. Czy można przekazać licencję osobie trzeciej?
 10. Kiedy wygasa licencja spedycyjna?
 11. Podstawa prawna

licencja-na-wykonywanie-transportu-drogowego-w-zakresie-posrednictwa-przy-przewozie-rzeczy

Jeszcze kilka lat wstecz prowadzenie działalności spedycyjnej nie było regulowane w ramach ustawy o transporcie. Do tej pory z resztą ani w Kodeksie Cywilnym, ani w ustawie o transporcie drogowym nie ma ścisłej definicji spedycji. KC reguluje jedynie pojęcie umowy spedycji, możemy zatem jedynie pośrednio wywodzić, czym w istocie jest spedycja. Środowiska transportowe naciskały na stworzenie osobnej ustawy o spedycji, która regulowałaby prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie i wyeliminowała nieuczciwych spedytorów, którzy zlecali transporty, po czym zamykali interes nie płacąc lub nazywając się spedytorami handlowali zleceniami transportowymi zaniżając w ten sposób stawki. Ustawodawca postanowił zatem wyeliminować taki proceder lub przynajmniej go ograniczyć, co ostatecznie przybrało niestety jedynie formę zapisu w ustawie o transporcie drogowym wyszczególniającego licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 1. Co to jest licencja spedycyjna?

Art. 4 pkt 17 definiuje licencję jako decyzję administracyjną wydaną przez określony w ustawie organ, która uprawnia do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego. Następnie art. 5b ust. 2 precyzuje, że podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. Określenie licencja spedycyjna jest potoczną nazwą tego właśnie dokumentu. Licencję wydaje się na czas oznaczony tzn. minimum na 2 do 50 lat w zależności od wskazanego przez wnioskodawcę okresu.

 1. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać licencję spedycyjną?

Tę kwestię reguluje art. 5c ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Wymagania postawione przez ustawodawcę to między innymi:

 • brak skazania osób będących członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a także osoby prowadzącej działalność gospodarczą, prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu
 • brak prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (dotyczy to tych samych podmiotów, jak wyżej)
 • posiadanie przez osobę zarządzającą przedsiębiorstwem certyfikatu kompetencji zawodowych lub zatrudnianie osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem drogowym takiego certyfikatu
 • posiada udokumentowany majątek lub środki finansowe w wysokości 50 000 euro
 1. Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby uzyskać licencję spedycyjną należy przede wszystkim złożyć wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej (art. 8) z zaznaczeniem, że jeśli będzie to forma elektroniczna, także załączniki musza być takie oraz uiścić opłatę za udzielenie licencji (art. 41 ust. 1 pkt 2). Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania
 • informację o wpisie do CEiDG
 • nr KRS jeśli jest wymagany
 • nr NIP
 • określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego
 • określenie czasu, na który ma być udzielona licencja

Do wniosku dołącza się również następujące dokumenty:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem o treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby
 • w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa, oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymogi dobrej reputacji (art. 5c ust. 1 pkt 1, czyli brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu i brak zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego)
 • dokumenty potwierdzające finansową zdolność do prowadzenia działalności pośredniczenia w transporcie drogowym, czyli posiadania majątku lub finansów o wartości 50 tys. euro. Taką sytuację finansową można potwierdzić rocznym sprawozdaniem finansowym oraz dokumentami poświadczającymi dysponowanie takimi środkami pieniężnymi w gotówce, na rachunkach lub w dostępnych aktywach, także potwierdzających posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych. Mogą to być także gwarancje lub poręczenia bankowe oraz akty własności nieruchomości.
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

Ważne! Oceniając sytuację finansową stosuje się średni kurs waluty ogłaszany przez NBP, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

Składając oświadczenia o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem oraz odnośnie dobrej reputacji czyni się to pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Należy do tych oświadczeń dołączyć klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o konsekwencjach składania fałszywych zeznań.

 1. Gdzie złożyć wniosek?

Ustawa o transporcie drogowym mówi, że w wypadku licencji organem uprawnionym do jej wydania jest organ samorządu terytorialnego, będzie to zatem właściwe terytorialnie starostwo.

 1. Ile to kosztuje?

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (z dn. 6 sierpnia 2013) wyszczególnione są opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. I tak, za licencję na okres od 2 do 15 lat opłata wynosi 800 zł, na okres od 15 do 30 lat 900zł, a od 30 do 50 lat 1000 zł.

 1. Czy można zawiesić działalność bez utraty licencji?

Po zmianach w ustawie w postaci wprowadzenia art. 14a jest to możliwe. Otóż przewoźnik drogowy ma możliwość zawieszenia działalności bez utraty działalności na okres do 12 miesięcy. Wiąże się to z obowiązkiem poinformowania o tym fakcie organu, który udzielił licencji w terminie do 14 dni od momentu, gdy działalność została zawieszona. W zawiadomieniu należy podać informację o czasie, na który chce się zawiesić działalność. Należy także zwrócić licencję do urzędu, który go wydał. Jeśli czas zawieszenia przekracza 3 miesiące przewoźnikowi przysługuje proporcjonalny zwrot kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem licencji. Na 7 dni przed ustaniem zawieszenia organ wydający licencję, z urzędu wydaje przewoźnikowi drogowemu jego licencję.

 1. Zmiany w licencji.

Posiadając licencję spedytor jest zobowiązany do udzielania informacji na piśmie lub drogą elektroniczną o zmianach danych istotnych dla warunków na jakich udziela się licencji. A zatem odnośnie danych adresowych, zmian formy prawnej, nazwy, sytuacji finansowej. Informacji tych należy udzielić w ciągu 28 dni od czasu ich powstania. Jeśli zmiany obejmują dane zawarte w treści licencji należy wystąpić także z wnioskiem o zmianę treści licencji. Jeżeli zmiany dotyczyć będą np. poszerzenia działalności spedycyjnej o przewóz należy nie tylko udokumentować zdolność finansową odnośnie każdego pojazdu, ale także wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z licencji.

 1. Kiedy można stracić licencję spedycyjną?

O takiej ewentualności mówi art. 15. Cofnięcie licencji będzie miało zatem miejsce gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją,
 • przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego do jej podjęcia
 • posiadacz licencji nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego ( cofnięcie licencji będzie poprzedzone pisemnym ostrzeżeniem, że w przypadku ponownego naruszenia wszczyna się postępowanie w sprawie odebrania licencji)
 • posiadający licencję rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa (także pisemne ostrzeżenie)
 • właściciel licencji odstąpił ją lub jej wypis osobie trzeciej
 • posiadacz licencji zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego, transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy (obowiązuje pisemne ostrzeżenie), chyba, że wcześniej zawiesił działalność zgodnie z art. 14a
 • posiadający licencję nie przedstawił na czas informacji i dokumentów odnośnie danych identyfikacyjnych, danych dotyczących sytuacji finansowej, zmian w tych informacjach, jak również zapisanej w art. 83 możliwości sprawdzenia, czy spełnia on wymagane ustawą warunki uprawniające go do posiadania licencji
 • posiadający licencję rażąco lub wielokrotnie narusza przepisy w zakresie dopuszczalnej masy, nacisków osi lub wymiaru pojazdu
 • korzystający z licencji zalega w regulowaniu, stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym orzeczeniem, zobowiązań celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego jak i wobec kontrahenta
 • spedytor prowadzący własny przewóz dokonuje nieuprawnionych zmian w rejestratorach czasu pracy kierowców

Uwaga! Cofnięta licencją należy niezwłocznie zwrócić do organu , który go wcześniej wydał, nie później jednak niż do 14 dni od momentu, gdy decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

Jeżeli nastąpiło cofnięcie licencji, najwcześniej można się o nią ponownie starać dopiero po upływie 3 lat od chwili, gdy decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

 1. Czy można przekazać licencję osobie trzeciej?

Generalnie nie ma takiej możliwości, bowiem art. 13 w ust.1 mówi, że licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić na osobę trzecią uprawnień z niej wynikających. Są jednak pewne wyjątki. Otóż na wniosek przedsiębiorcy przejmującego uprawnienia organ udzielający licencji może przenieść prawa do niej w drodze decyzji administracyjnej. Będzie to możliwe w przypadku, gdy:

 • nastąpi śmierć osoby fizycznej posiadającej licencję i dojdzie do wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej
 • dojdzie do połączenia, podziału lub przekształcenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub sprzedaży przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika lub licencję, jednak pod warunkiem, że spełnia on wymagania jakie nakłada ustawa na osobę ubiegająca się o licencję spedycyjną.

 

 1. Kiedy wygasa licencja spedycyjna?

Tę kwestię normuje art.16 ust.2 ustawy o transporcie drogowym. Licencja wygasa w razie:

 • upływu okresu, na który została udzielona;
 • zrzeczenia się jej
 • śmierci posiadacza licencji
 • likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona, chyba że zachodzą okoliczności umożliwiające przejęcie licencji (art.13)

W momencie, gdy dojdzie już do wszczęcia postępowania o cofnięcie licencji nie można się jej zrzec. Ma to znaczenie, gdyż jeśli dojdzie do cofnięcia licencji ubiegać się o nią można dopiero po upływie 3 lat. W przypadku zrzeczenia się licencji nie ma określonego terminu, gdy można znów się o nią ubiegać.

 

Uwaga! W przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję organ, który jej udzielił, na wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie nabycia spadku, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza licencji.

 

Nawet jeśli licencja wygaśnie lub zostanie cofnięta jeszcze przez rok należy przechowywać dokumentację i inne nośniki informacji związane z prowadzeniem działalności transportowej, które mogą być potrzebne przy kontroli przez uprawnione organy.

 

 1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (z dn. 6 sierpnia 2013), Dz.U. 2013 poz. 916

 

Źródła:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011251371

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000916

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

http://www.portalprzewoznikow.pl/porady/firma-przewozowo-spedycyjna—jakie-licencje-sa-obowiazkowe-280411

http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/3495

http://www.akademor.webd.pl/download/charakterystyka_umowy_spedycji.pdf

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/wydawanie-licencji-na-wykonywanie-krajowego-transportu-d-0

 

Zapisz

Zapisz