Co obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS)?

(Last Updated On: )
5/5 - (1 vote)
Baza wiedzy dla spedytorów
Zobacz, na co zwracać uwagę przy wyborze OCS
 1. Czym jest odpowiedzialność spedytora?
 2. Co to jest OCS?
 3. Co obejmuje podstawowa polisa OCS?
 4. Czego zwykle nie obejmuje polisa OCS?
 5. O co można rozszerzyć polisę OCS?
 6. Jak wybrać najlepsze OCS?

1.      Czym jest odpowiedzialność spedytora?

Ty terminem określa się przyjęcie przez spedytora odpowiedzialności za cały przebieg zleconego procesu, a także za czyny swoje i podwykonawców. W Polsce zakres tej odpowiedzialności definiuje Kodeks cywilny. Zgodnie z jego treścią spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze. Ponosi także odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, zleceniodawcy lub osobie przez niego wskazanej.

2.      Co to jest OCS?

W związku z tak szerokim zakresem odpowiedzialności większość firm spedycyjnych decyduje się na wykupienie ubezpieczenia, które w razie wystąpienia szkody pokryje jej wartość i zapewni poszkodowanej stronie właściwe odszkodowanie. OCS, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (potocznie nazywane OC spedytora), nie jest obowiązkowe. W praktyce jednak okazuje się ono niezbędne do zawarcia wielu umów z kontrahentami. Posiadanie OCS wzmacnia wiarygodność firmy w oczach partnerów biznesowych i jest dla nich potencjalną gwarancją bezpieczeństwa finansowego. Oferta przedsiębiorstw ubezpieczeniowych skierowana jest więc do podmiotów posiadających licencję na pośrednictwo przy przewozie rzeczy i prowadzących zawodowo działalność spedycyjną – zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.

3.      Co obejmuje podstawowa polisa OCS?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, której zakres określają przepisy Kodeksu cywilnego (tytuł XXVI – Umowa spedycji). W praktyce oznacza to, że podstawowym ubezpieczeniem objęte są czynności należące do codziennych obowiązków spedytora, takie jak:

 • zawieranie umowy przewozu,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych,
 • opracowywanie instrukcji wysyłkowych,
 • zgłaszanie przesyłek do ubezpieczenia oraz odprawy celnej
 • kontrola przesyłek pod kątem ilościowym i wagowym
 • znakowanie, pakowanie i przepakowywanie,
 • nadzór nad załadunkiem, ewentualnym przeładunkiem i wyładunkiem towaru,
 • czasowe magazynowanie przesyłek.

4.      Czego zwykle nie obejmuje polisa OCS?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują szereg wykluczeń – głównie po to, aby uniknąć wyłudzania odszkodowań lub przejmowania na siebie zbyt wielkiego ryzyka. Przed wykupieniem polisy warto więc sprawdzić, czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku:

–  odpowiedzialności przyjętej na siebie przez ubezpieczonego,

 – odpowiedzialności cywilnej jak przewoźnik drogowy (tzw. umowny) na zasadach wynikających z Konwencji CMR lub prawa przewozowego,

– nieprawidłowego wypełniania dokumentów celnych,

– rażącego niedbalstwa ubezpieczającego bądź osoby działającej na jego zlecenie, z jego upoważnienia lub w jego imieniu,

– magazynowania towaru powyżej 30 dni.

Jeżeli podstawowa ochrona nie zawiera elementów, które firma spedycyjna uznaje za niezbędne, wówczas można dokupić dodatkowe opcje ubezpieczenia.

5.      O co można rozszerzyć polisę OCS?

Tak jak w przypadku innych ubezpieczeń, zakres polisy OCS można – oczywiście za dodatkową opłatą – rozszerzyć o dodatkowe elementy.

Odpowiednio wyższa stawka może, w zależności od wybranego ubezpieczyciela i wariantu polisy, pozwolić na uzyskanie odszkodowania także za:

 • szkody spowodowane utratą ładunku wskutek kradzieży z włamaniem;
 • kradzież środka transportu wraz z towarem (najczęściej jednak polisa obejmuje wyłącznie postój na parkingach strzeżonych);
 • ubytki lub uszkodzenia powierzonego towaru w czasie wykonywania czynności spedycyjnych;
 • ubezpieczenie umownej odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (w transporcie krajowym lub/i międzynarodowym);
 • odpowiedzialność cywilną za spedycję: materiałów niebezpiecznych, żywych zwierząt, wartości pieniężnych i innych dokumentów, dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych;
 • Szkody powstałe w:
 •  jednostkach ładunkowych (kontenerach, paletach, platformach, opakowaniach, pojemnikach)
 • wyniku rozmrożenia i niezachowania temperatury przewozu,
 • wyniku rażącego niedbalstwa.

6.      Jak wybrać najlepsze OCS?

Na rynku dostępnych jest obecnie kilka porównywarek (kalkulatorów) ubezpieczeń, w tym OCS. Pozwalają one na zapoznanie się z ofertami różnych towarzystw ubezpieczeniowych, dostosowanych do zaznaczonych przez nas parametrów. W większości z nich trzeba podać podstawowe dane kontaktowe, żeby umożliwić redakcji portalu lub/i konkretnym ubezpieczycielom przesłanie do nas spersonalizowanych ofert.

Dobrą opcją jest także przejrzenie opinii w internecie lub zadanie pytania na forach bądź grupach dla spedytorów. Opinie te nie zawsze są miarodajne, jednak dają pewien obraz tego, czego możemy się spodziewać po zakupie polisy u tego czy innego ubezpieczyciela – zwłaszcza wtedy, kiedy ich ton się powtarza.

https://arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/s2035/

https://poradniktransportowy.pl/10/co-to-jest-ocs/

https://poradniktransportowy.pl/06/zakres-polisy-ocs/

https://www.timocom.pl/lexicon/leksykon-transportowy/odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-spedytora

https://woz-trans.com/blog/ubezpieczenie-odpowiedzialnosci-cywilnej-spedytora/

https://colonnade.pl/dla-firm/ubezpieczenia-transportowe/ubezpieczenie-odpowiedzialnosci-cywilnej-spedytora

https://www.ergohestia.pl/korporacja/oferta/ubezpieczenie-transportowe/ubezpieczenie-odpowiedzialnosci-cywilnej-spedytora/

grafika: ©Gajus – stock.adobe.com