Doradca ds. bezpieczeństwa przy przewozach ADR – kiedy firma nie ma obowiązku zatrudniania osoby na to stanowisko?

(Last Updated On: )
Oceń nas

Powołanie osoby wspierającej przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych (ang. DGSA – Dangerous Goods Safety Adviser) to nie tylko wybór, ale i wymóg podyktowany przepisami unijnymi. Według umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, każda firma zajmująca się transportem towarów niebezpiecznych ma obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA. Istnieją jednak przypadki, w których firmy wykonujące transport ADR nie muszą zatrudniać osoby wspierającej.

Kto musi powołać doradcę DGSA?

Zgodnie z umową ADR obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku: „każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością” (1.8.3.1). Jak czytamy w treści umowy, do wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przy przewozach ADR zobowiązany jest uczestnik przewozu tego typu towarów. Zatrudnienie go powinno odbywać się na własny koszt, zgodnie z procedurami określonymi w przepisach ADR, RID lub ADN. W firmie zajmującej się przewozem ADR powinien działać przynajmniej jeden doradca DGSA. Według umowy ADR obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku, przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w przewozie towarów niebezpiecznych wyłącznie jako nadawcy i nie miały do tej pory obowiązku wyznaczenia doradcy DGSA (na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 roku), muszą to zrobić do 31 grudnia 2022 roku.

Kiedy nie trzeba zatrudniać doradcy ds. bezpieczeństwa przy przewozach ADR?

Umowa ADR przewiduje kilka sytuacji, w których przedsiębiorstwo transportujące towary niebezpieczne zwolnione jest z obowiązku zatrudniania doradcy DGSA. Głównymi przesłankami są ilości towarów niebezpiecznych, mniejsze niż te, określone w umowie ADR, RID lub ADN oraz decyzja władz krajowych. W drugim przypadku dotyczyć to może przedsiębiorstw, które:

  • prowadzą działalność transportującą ilości towarów w każdej jednostce transportowej nie większych niż te podane w umowie ADR (1.1.3.6, 1.7.1.4, 3.3., 3.4, 3.5),
  •  nie wykonują przewozów, w których główną lub dodatkową działalnością jest pakowanie, napełnianie, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych, ale okazjonalne przewozy krajowe lub związane z nim pakowanie, gdzie towary niebezpieczne stwarzają małe ryzyko zanieczyszczenia środowiska.

Obowiązek wyznaczenia doradcy w transporcie towarów niebezpiecznych, bez względu na ich całkowitą masę brutto w sztukach, wyłączony jest również na podstawie przepisu 3.4 Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 21 grudnia 2011 roku.

Jakie są kary za niewyznaczenie doradcy DGSA?

Jeśli okaże się, że ilość towaru niebezpiecznego przekracza normy określone w umowie ADR, RID lub ADN lub zmienia się decyzja władz krajowych je regulująca, uczestnik przewozu towarów ADR może otrzymać nawet 5 000 zł kary dla przedsiębiorstwa. Argumentacja w tym przypadku będzie dotyczyć niezapewnienia bezpieczeństwa i tego skutków, m.in. zranienia osób biorących udział w przewozie, szkód materialnych, szkód dla środowiska i innych.

Źródła:

www.timocom.pl/lexicon/leksykon-transportowy/adr

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000874/O/D20210874-01.pdf