Za co odpowiada spedytor?

(Last Updated On: 9 października, 2012)
Oceń nas

Spedycją nazywamy działalność przedsiębiorstw, polegającą na organizowaniu przewozu towaru oraz jego kompleksowym planowaniu. Spedytorem natomiast jest osoba, która za odpowiednią opłatą świadczy usługi spedycyjne na rzecz osób prawnych lub fizycznych, ewentualnie na potrzeby własne. Rola spedytora jest bardzo ważna w całym procesie usprawnienia przebiegu transportu towaru i przyczynia się do minimalizacji kosztów w transporcie. Największym atutem spedytora jest doskonała znajomość rynku transportowego oraz dostęp do informacji. Typowymi usługami spedycyjnymi są między innymi: poradnictwo spedycyjne, zawieranie umów o przewóz, wybór środka transportu, odbiór ładunku od nadawcy, załadowanie i przekazanie przesyłki odbiorcy, monitorowanie wszystkich procesów przewozu, dbałość o bezpieczeństwo, ubezpieczenie towaru itp. Odpowiedzialność spedytora wynika z przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym. Spedytor zgodnie z Kodeksem nie ponosi wcale odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych, jeśli informacja o takim specyficznym charakterze przesyłki nie była podana przy zawarciu umowy spedycji.

Spedytor zobowiązany przede wszystkim do wykonywania usług z należytą starannością, czyli musi precyzyjnie wykonać usługę, stosować się do zaleceń zleceniodawcy, jak również powierzyć wykonanie przewozu firmom, które zasługują na zaufanie; czyli posiadają odpowiednie pojazdy do wykonania zlecenia, mają wymagane ubezpieczenia i zezwolenia, kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia działalności transportowej. Spedytor odpowiedzialny jest zatem tylko za należyty wybór przewoźników, dalszych spedytorów lub innych podmiotów, które podnajął do wykonania zlecenia. Jeśli spedytor zrealizuje wszystkie zalecenia zleceniodawcy i powierzy przewóz odpowiednim usługodawcom, wówczas nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie powstania szkody. Jego obowiązkiem jest jednak zgłoszenie reklamacji i pomoc w zaspokojeniu roszczeń zleceniodawcy. Spedytor będzie ponosił odpowiedzialność w przypadku szkody, gdy zostanie mu udowodniona nienależyta staranność np. wybór złego środka transportu, brak ubezpieczenia lub wybór niewłaściwego usługodawcy transportowego. Jeśli spedytor sam będzie dokonywał przewozu przesyłki ponosi on odpowiedzialność również za szkody powstałe w związku z transportem, na takich samych zasadach jak przewoźnik. Spedytor w roli przewoźnika odpowiada za całkowite bądź częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy. Odpowiedzialność tę kształtuje ?Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)?.