Magazynowanie, spedycja, przewoźnik, usługi transportowe? Sprawdź aktualne PKD!

(Last Updated On: 28 marca, 2013)
5/5 - (1 vote)

Przedsiębiorco ? sprawdź czy masz aktualne PKD?

Skrót PKD oznacza Polską Klasyfikację Działalności i jest umownie przyjętym podziałem dla rodzajów wykonywanej pracy przez podmioty gospodarcze. Kilka lat temu w naszym kraju została wprowadzona nowa, jednolita klasyfikacja zgodna z międzynarodowymi standardami Europejskiej Klasyfikacji Działalności. Działalność wszystkich firm i przedsiębiorców została opisana inaczej. Podmioty zobowiązane były do zmiany kodów na nowe do końca 2009r. Jak się okazuje nie wszyscy przedsiębiorcy o tym wiedzą. Niedopełnienie obowiązku albo niewłaściwe postępowanie w tej kwestii może spowodować szereg konsekwencji.

 

Gdzie ma zastosowanie PKD?

PKD stosuje się w statystyce, ewidencji i dokumentacji, rachunkowości oraz w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Klasyfikacja PKD potrzebna jest dla krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON. PKD ma zastosowanie także w społecznym podziale pracy w przedstawianiu struktury gospodarki narodowej, w analizie rozwoju gospodarczego, opracowywaniu bilansów gospodarki narodowej, sporządzaniu porównań międzynarodowych oraz zestawianiu informacji statystycznych do porównań z innymi krajami.

 

PKD 2007

Od 1 stycznia 2008r. z rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2007 roku, Nr 251, poz. 1885) w Polsce obowiązuje klasyfikacja PKD 2007. Tym samym zostało przeklasyfikowane wcześniejsze PKD 2004. Dokonane zmiany wynikały z dostosowywania statystyki europejskiej do standardów obowiązujących na poziomie światowym. Dzięki temu nastąpiła szersza wymiana informacji, a zmiany wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji ze względu na duże tempo ewolucji ekonomicznych i gospodarczych oraz rozwój nowych technologii i rodzajów działalności. PKD 2007 ma 21 sekcji i 88 działów (PKD 2004 składała się z 17 sekcji i 62 działów).

 

Zmiany numeracji w REGON, Wpisie do ewidencji i KRS

Zmiany numeracji PKD leżą w interesie przedsiębiorcy. To on powinien zadbać o prawidłowe przekształcenie dotychczasowych numerów na obowiązujące, a więc przypisanie odpowiednich symboli nowej klasyfikacji do wykonywanych przez firmę rodzajów działalności gospodarczej. Przy prawidłowym wyborze nowego PKD można uzyskać pomoc w wojewódzkich urzędach statystycznych, w GUS (również na stronie internetowej za pomocą wyszukiwarki) oraz w urzędach gminy.

  • Zmiany numeracji PKD do systemu REGON można było dokonać osobiście lub w formie elektronicznej we właściwym urzędzie statystycznym. Przeklasyfikowanie działalności nastąpiło automatycznie w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2009r. przez służby statystyki publicznej na podstawie ankiety aktualizacyjnej. Urzędy statystyczne sukcesywnie przekazywały podmiotom nowe zaświadczenia.
  • Przedsiębiorca będący osobą fizyczną jest zobowiązany do zgłoszenia swojej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Musi on zgłaszać organowi ewidencyjnemu każdą zmianę stanu faktycznego i prawnego; w tym także zmianę PKD lub dopisanie nowych kodów. Wniosek o zmianę Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niesie ze sobą opłatę w wysokości 50 zł.
  • Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Rejestru Przedsiębiorców (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne itp.) są obowiązane zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany klasyfikacji działalności zgodnie z PKD 2007. W tym celu należy złożyć wniosek na formularzu KRS-Z3 o zmianę danych w rejestrze, dołączyć załącznik KRS-ZM, zgłoszenie aktualizacyjne (które zostanie przekazane do urzędu skarbowego) oraz druk RG-1. Dodatkowo należy przedłożyć REGON oraz formularz NIP-2. Opłata za dokonanie zmian związanych z kodami PKD wynosi 650 zł (400,00 zł za wpis zmiany do rejestru i 250,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

 

Sankcje

Niestety przepisy nie przewidują sankcji prawnych za brak aktualizacji kodów PKD. Jednak przedsiębiorca posługujący się nieaktualnymi dokumentami może być narażony na inne konsekwencje.

  • Kontrola Urzędu Skarbowego ? Urząd Skarbowy podczas kontroli sprawozdania rocznego zażąda od przedsiębiorcy aktualnych dokumentów. Jeżeli Urząd stwierdzi niezgodność rejestru z rzeczywistością przekaże sprawę do właściwego Sądu rejonowego. Sąd rejonowy wezwie natomiast przedsiębiorcę w ciągu 7 dni do złożenia wniosku pod karą grzywny (jednorazowo do 10000 zł). Jeśli wpis nie zostanie dokonany pomimo wezwań Sądu i postanowień o nałożeniu grzywny, Sąd rejestrowy może wykreślić wpis z urzędu.
  • Kontrola ITD w firmie transportowej ? podczas kontroli w firmie transportowej organ sprawdza wszystkie dokumenty związane z dostępem do rynku przedsiębiorcy. W wyniku stwierdzenia naruszenia (w tym posługiwanie się nieaktualnymi dokumentami) organ wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie oraz może wszcząć postępowanie administracyjne.
  • Uczestnictwo w przetargach publicznych ? dokumenty firmowe służą do uzyskania przez zamawiającego wiedzy o zdolności wykonawcy do realizacji zadania i oceny właściwości oferowanych usług. Posiadając nieaktualne dokumenty wykonawca może zostać wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jego oferta może zostać odrzucona a postępowanie unieważnione.
  • Podpisanie współpracy z nowym partnerem handlowym ? wiele firm odmawia współpracy po przesłaniu nieaktualnych dokumentów, gdyż przedsiębiorca staje się niewiarygodny. Firma może przez to stracić lukratywny kontrakt.
  • Uczestnictwo w giełdzie transportowej ? giełda transportowa, która dba o bezpieczeństwo swoich członków dokładnie weryfikuje wszystkich nowych użytkowników. Administrator odmówi aktywacji w programie przedsiębiorcy, który posługuje się nieaktualnymi dokumentami, eliminując tym samym ryzyko nadużyć.

 

Transport i spedycja w podziale gospodarki wg PKD 2007

Z punktu widzenia firmy transportowej lub spedycyjnej najważniejsza jest Sekcja H, w której znajduje się transport i gospodarka magazynowa. Dział od 49 do 53 dzieli tę zbiorowość na grupy i konkretne rodzaje działalności.

dział Grupa Nazwa grupowania
49 . TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
. 49.1 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
. 49.2 Transport kolejowy towarów
. 49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski
. 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
. 49.5 Transport rurociągowy
50 . TRANSPORT WODNY
. 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski
. 50.2 Transport morski i przybrzeżny towarów
. 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski
. 50.4 Transport wodny śródlądowy towarów
51 . TRANSPORT LOTNICZY
. 51.1 Transport lotniczy pasażerski
. 51.2 Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny
52 . MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
. 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów
. 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport
53 . DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
. 53.1 Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego
. 53.2 Pozostała działalność pocztowa i kurierska

 

 

 

Transport drogowy towarów występuje pod nr 49.41.Z i obejmuje przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu: dłużyc, inwentarza żywego, towarów zamrożonych lub schłodzonych, towarów ciężkich, towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych, samochodów, odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania, wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

 

 

Spedycja występuje pod nr 52.29.C jako działalność pozostałych agencji transportowych i obejmuje: organizację lub przygotowywanie transportu w imieniu nadawcy ładunku, przyjmowanie przesyłek zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem, wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych, działalność agentów celnych, działalność agentów spedycji towarowej, działalność związaną z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Podsumowanie

Zmiana kodów PKD 2007 umożliwiła uzyskanie jak największej zbieżności między klasyfikacjami na poziomie ogólnoświatowym. Zmiany PKD 2007 są bardzo duże więc żaden przedsiębiorca nie powinien posługiwać się już starymi dokumentami.

Przeklasyfikowanie z PKD 2004 na PKD 2007 leży w interesie przedsiębiorcy i to on, a nie urzędnik, odpowiada za wpisanie do dokumentów odpowiedniego kodu.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą od 1 stycznia 2008r. od razu dostają kody zgodne z klasyfikacją PKD 2007.