Tryb przeprowadzania przetargu na transport

(Last Updated On: 9 maja, 2014)
Oceń nas

przetargi w transporcieTryb przetargu nieograniczonego jest podstawowym trybem prowadzenia przetargu.

Postępowanie w tym trybie jest jawne, a oferty mogą składać wszyscy wykonawcy, zapewnia on więc uczciwą konkurencję. Procedura ta jest obliczona na to, aby przez udział w postępowaniu jak największej liczby oferentów uzyskać najkorzystniejsze wyniki dla przedsiębiorstwa zamawiającego. Ponadto tryb ten nie jest obwarowany żadnymi przesłankami od których zależy jego zastosowanie i nie wymaga jakiegokolwiek uzasadnienia.

 

1. Ogłoszenie

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego rozpoczyna się od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie przedsiębiorstwa oraz na stronie internetowej. Jeżeli wartość zamówienie jest mniejsza niż kwota ustalona przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2013r., zgodnie z art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli:

– dla zamawiających zaliczanych do sektora finansów publicznych:

a) 134 000 euro ? dla dostaw i usług;

b) 5 186 000 euro ? dla robót budowlanych;

– dla innych zamawiających:

a) 207 000 euro ? dla dostaw i usług;

b) 5 186 000 euro ? dla robót budowlanych;

należy umieścić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Natomiast kiedy wartość zamówienia jest równa lub przekracza tą kwotę, należy przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Ogłoszenie to powinno zawierać następujące informacje:

1)   nazwę i adres zamawiającego;

2)   określenie trybu zamówienia;

3)   adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

4)   określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

5)   informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;

6)   termin wykonania zamówienia;

7)   opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

8)   informację na temat wadium;

9)   kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

10)  miejsce i termin składania ofert;

11)  termin związania ofertą;

12)  informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

13)  informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;

14)  informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 

Zamieszczając ogłoszenie należy również zamieścić na stronie internetowej specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Informacje na temat terminu składania ofert, wysokości wadium, jak również zasad jego wnoszenia i zwrotu jakie powinny znajdować się w specyfikacji zawiera ustawa Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy składają ofertę zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oraz inne dokumenty wymagane przez przedsiębiorcę zamawiającego.

2. Umowa

Wzór umowy powinien znajdować się w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sporządzając umowę na dostawę paliw należy zwrócić uwagę aby znajdowały się w niej informacje dotyczące:

1) Stron zawierających umowę (nazwy firm, siedziby).

2) Osób działających w imieniu stron umowy.

3) Przedmiotu umowy i wymagań jakościowych mu stawianych.

4) Cen i warunków dostaw.

Można przykładowo wymagać od dostawców udokumentowania spełniania przez

dostarczony produkt wymagań określonych w umowie oraz zastrzec możliwość nie

przyjęcia produktu, który nie spełnia tych wymagań. Można również zastrzec

wyrównanie strat poniesionych przez nieodpowiedni produkt.

4) Warunków płatności.

5) Czasu trwania umowy oraz możliwości jej wypowiedzenia.

6) Rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umowy.

 

3. Otwarcie ofert i wybór dostawcy

1) Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i powinno nastąpić bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Informacje dotyczące miejsca oraz terminu otwarcia ofert znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przed otwarciem ofert należy podać kwotę jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie sprawdzić, czy koperty nie zostały naruszone, otworzyć oferty i podać nazwy i adresy oferentów oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Można żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, ale nie można prowadzić negocjacji. Przedsiębiorca zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli cena w niej zawarta jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

2) Wybór dostawcy

Dostawca, który uzyska największą ilość punktów w kryterium oceny oferty zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełni wszystkie warunki tam zawarte wygra przetarg.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty należy powiadomić o nim wszystkich oferentów podając dane firmy, której oferta została wybrana, a także dane wszystkich firm biorących udział w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną zgodnie z przyjętym kryterium.

Oferenci mogą złożyć protest dotyczący czynności wykonywanych przez przedsiębiorcę zamawiającego.