Nowe przepisy ADR od 1 stycznia 2023 roku

(Last Updated On: )
4.5/5 - (2 votes)
umowa-adr-przewoz-towarow-niebezpiecznych-poradnik-spedytora-blog

Od Nowego Roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych (Umowa ADR). Najważniejsze zmiany dotyczą doradcy DGSA, dodatkowych zabezpieczeń i sposobu podawania ilości odpadów ADR. Na ich wdrożenie i dostosowanie pojazdów do określony wymogów firmy mają czas do 31 czerwca 2023 roku – wyjątkiem jest wyznaczenie doradcy ADR do końca 2022 roku.

Umowa ADR 2023-2025 – najważniejsze zmiany

Międzynarodowa umowa dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych, tzw. Umowa ADR, zawiera informacje dotyczące opakowań, zabezpieczeń oraz oznakowań transportowanych ładunków. Konwencja ADR aktualizowana jest co dwa lata z potrzeby dostosowania jej treści do zmian technicznych i prawnych. Od 1 stycznia 2023 roku zaczyna obowiązywać nowa umowa, a wynikające z niej zmiany przedstawiamy poniżej.

Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA

Każda firma transportowa zajmująca się przewozem materiałów niebezpiecznych musi posiadać przynajmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa. Doradca ds. transportu towarów niebezpiecznych, znany jako doradca DGSA lub doradca ADR, zajmuje się przede wszystkim kontrolą, sprawdzaniem poprawności dokumentów przewozowych, jak również doradztwem, opracowaniem procedur i szkoleniem pracowników wykonujących załadunek towarów niebezpiecznych. Nowością jest to, że obowiązkiem wyznaczania doradcy DGSA objęci są również nadawcy transportu ADR, którzy:

  • widnieją w dokumencie przewozowym towarów ADR jako nadawcy,
  • widnieją w Karcie przekazania odpadu niebezpiecznego jako nadawcy,
  • prowadzą dystrybucję towarów niebezpiecznych, a całą logistykę transportu zlecają firmie zewnętrznej.

Co ważne, w przypadku wyznaczenia doradcy DGSA nie obowiązuje okres przejściowy – nadawcy transportu ADR musieli wywiązać się z obowiązku najpóźniej 31 grudnia 2022 roku.

Dodatkowe wymagania dot. bezpieczeństwa (FL i EX/III)

Nowe przepisy ADR odnoszą się również do pojazdów FL, czyli cystern, które przeznaczone są do przewozu cieczy zapalnych o temperaturze zapłonu do 60°C i gazów palnych, a także pojazdów kategorii EX/III wykorzystywanych do przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi. Jak czytamy w dziale 9 znowelizowanej umowy ADR, w przypadku wymienionych pojazdów obowiązuje dodatkowe wyposażenie:

  • automatyczny system tłumienia ognia w komorze silnia
  • zabezpieczenie termiczne silnika uniemożliwiające rozprzestrzenianie się ognia.

Wymóg obejmuje pojazdy EX/III, pojazdy FL transportujące skroplone i sprzężone gazy z kodem F, pojazdy F transportujące ciecze palne I grupy pakowania lub II grupy pakowania.

Zmiana sposobu podawania ilości odpadów

W dziale 5 Umowy ADR przeczytamy o kolejnej ważnej zmianie. Dotyczy ona dokumentacji towarzyszącej przewozowi odpadów, których ilość nie zawsze jest mierzalna i wówczas trzeba ją oszacować:

5.4.1.1.3.2 Jeżeli nie jest możliwe zmierzenie dokładnej ilości odpadów w miejscu załadunku, ilość zgodnie z 5.4.1.1.1(f) można oszacować w następujących przypadkach w następujących warunkach:

a. w przypadku opakowań do dokumentu przewozowego dołączany jest wykaz opakowań z podaniem rodzaju i objętości nominalnej,

b. w przypadku pojemników oszacowanie opiera się na ich nominalnej objętości i innych dostępnych informacjach (np. rodzaj odpadów, średnia gęstość, stopień napełnienia)

c. w przypadku cystern do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo oszacowanie jest uzasadnione (np. na podstawie oszacowania dostarczonego przez nadawcę lub wyposażenia pojazdu).

Takie oszacowanie ilości nie jest dozwolone dla:

            ▪ zwolnienia, dla których niezbędna jest dokładna ilość (np. 1.1.3.6)

            ▪ odpady zawierające materiały wymienione w 2.1.3.5.3 lub materiały klasy 4.3

            ▪ zbiorniki inne niż sterowane próżniowo zbiorniki na odpady.

W dokumencie przewozowym umieszcza się następujące oświadczenie:

„ILOŚĆ OSZACOWANA ZGODNIE Z 5.4.1.1.3.2.”

Dodatkowo, przepis 5.4.1.1.16 nakazujący wpis do dokumentu przewozowego informacji o przepisie szczególnym 640X został usunięty.

Nowa Umowa ADR – pozostałe zmiany, aktualizacje i definicje

Dział 1 – dodanie nowych zapisów obejmujących zakres naczyń i zbiorników ciśnieniowych,.

Dział 2 – usunięcie numeru UN 1169 i uzupełnienie wpisu UN 1170 o zdanie: „EKSTRAKTY, PŁYNNE, o smaku lub zapachu”.

Dział 3.2 tabela A – dodanie nowego wpisu o numerze UN 3550, który dotyczy DIHYDROTLENKU KOBALTU w proszku o zawartości cząstek respirabialnych mniej niż 10%; modyfikacja i usunięcie niektórych dotąd funkcjonujących numerów UN (więcej w: Źródło).

Dział 4 – zmiany dotyczące masy zawartości opakowań (P003, P004, P005, P006, P130, P144, P408, P666, P801, P903, P905, P906, P907, P909 i P910); zmiana instrukcji P200, P205, P621, P903, P911, LP906, usunięcie przepisu 4.3.3.3.2 o wymogu zakrywania nazw gazów w niedawanych do przewozu cysternach; dodanie obowiązku uwidaczniania oznaczeń określonych w 6.8.3.5.6 w przypadku cystern, pojazdów-baterii lub MEGC nadawanych do przewozu załadowanego lub niedawno wyładowanego gazu.

Dział 5 – oprócz wspomnianych już wyżej zmianach dotyczących szacowania ilości odpadów w miejscu załadunku, w przepisie 5.2.1.9.2 usunięto wymagane dotąd podanie numeru telefonu, w celu uzyskania informacji dodatkowych.

Dział 6 – zmiany dotyczące norm ISO i zmian redakcyjnych.

Dział 7 – usunięcie przepisu V6 o przewożeniu DPPL w pojazdach zamkniętych lub przykrytych opończą i zastąpiono go nowym V15, który mówi o obowiązku przewożenia DPPL w zamkniętych pojazdach lub zamkniętych kontenerach; zmodyfikowanie przepisu 7.3.1.12 o obowiązku sprawdzeniu wizualnym kontenera i pojazdu.

Dział 8 – usunięto zdanie (a) jeżeli jest to wymagane, certyfikat pakowania

kontenera / pojazdu, określony w 5.4.2 w przepisie 8.1.2.1; dodanie UN 0512 i UN 0513 do przepisu szczególnego S1 w dziale 8.5.

Dział 9 – dodanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa – wyposażenia pojazdu w automatyczna gaśnice i zabezpieczenie silnika w przypadku rozprzestrzenianiu się ognia, o którym pisaliśmy w pierwszym akapicie.

Warto pamiętać, że nowa Umowa ADR obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku (bez okresu przejściowego w przypadku wyznaczania doradcy DGSA przez nadawców transportu), ale niektóre jej niektóre przepisy wejdą w życie dopiero 1 lipca 2023 roku.

Źródło: https://www.doradca-adr.com/nowe-przepisy-umowy-adr-2023-2025/.