Zmiany w SENT – nowe towary i likwidacja możliwości odstąpienia od kary

(Last Updated On: 16 maja, 2023)
Oceń nas

Od 21 kwietnia 2023 roku obowiązują zmiany w systemie SENT. Na listę towarów wrażliwych trafiły produkty, takie jak zboża, jaja, mięso drobiowe i produkty pszczele. Warto pamiętać o nowych przepisach, tym bardziej, że w związku z ich zaostrzeniem, zlikwidowano możliwość odstąpienia od nałożonej kary.

Jakie nowe towary trzeba rejestrować w SENT?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, od 21 kwietnia 2023 roku systemem SENT zostaje objęty przewóz towarów, które są produktami rolnymi. Podzielono je na następujące sektory, wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.2)):

  • Zboża – jeśli masa brutto towarów nie przekracza 500 kg (cz. I załącznika) – kod w rejestrze SENT 000101,
  • Jaja – jeśli liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt. (cz. XIX załącznika) – kod w rejestrze SENT 000102,
  • Mięso drobiowe – jeśli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg (cz. XX załącznika) – kod w rejestrze SENT 000103,
  • Produkty Pszczele – jeśli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg (cz. XXII załącznika) – kod w rejestrze SENT 000104.

Kogo dotyczy obowiązek zgłaszania do rejestru SENT, a kto jest z niego zwolniony?

Przepisy dotyczą podmiotów biorących udział w przewozie wyżej wymienionych produktów rolnych. Jak wynika z przytoczonego rozporządzenia, obowiązek zgłaszania do SENT dotyczy:

  • wewnątrzwspólnotowych nabyć ww. towarów,
  • przewozów towarów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.

Z obowiązku zgłaszania do rejestru zwolnione są przewozy towarów, realizowanych na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (ustawa SENT), rozpoczynających się na terenie Polski.

Co w przypadku pomyłki podczas rejestracji w SENT?

Według nowelizacji przepisów, za każdy błąd, który pojawi się w SENT, zostanie nałożona kara. Przewoźnik może jedynie starać się o odroczenie terminu płatności, rozłożenie jej na raty lub umorzenie jej w części lub w całości. Jako uzasadnienie może podać ważny interes podmiotu lub interes publiczny.

Źródła:

Dziennik Ustaw, GOV.pl